جایگاه مجلات علمی کشور در پایگاه های اطلاعاتی: مورد مطالعه نشریات کشاورزی و منابع طبیعی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

نتایج تحقیقات و تولیدات علمی که از طریق نشریات به دست کاربران مختلف می‌رسد عاملی مؤثر در توسعه کشور است. همچنین، نشریات نقش بسیار مهمی در رشد و پیشرفت رشته‌های علمی دارند و از ملاک‌های ارزیابی وضعیت رشته‌های علمی مختلف هستند. توجه به کیفیت و کمیت مجلاتی که در کشور منتشر می‌شوند مبنایی برای برنامه‌ریزی ارتقاء رشته‌های دانشگاهی نیز تلقی می‌گردد. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تطبیقی و با هدف بررسی تعداد مجلات علمی که در رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی در ایران منتشر می‌شود و وضعیت نمایه‌شدن آنها در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف و رتبه‌بندی رشته‌ها و همچنین ناشران مجلات علمی مختلف انجام ‌شده است. در پایان بر اساس نتایج تحقیق، توصیه‌های عملی برای ارتقاء جایگاه مجلات علمی کشور، به‌طور عام و نشریات کشاورزی و منابع طبیعی ایران، به‌طور خاص ارائه ‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of National Scientific Journals in Databases: The Case of Agriculture and Natural Resources Journals

نویسندگان [English]

  • Gholam hossien Zamani
  • Taher Azizi Khalkheili
چکیده [English]

Results of scientific research are diffused by scientific
journals therefore these journals have a significant role in
development of scientific disciplines and are considered as a
criterion for their growth. Paying attention to quality and quantity
of these journals is a base for planning of academic disciplines
promotion. This research was conducted to investigate the quantity
of agriculture and natural resources journals in Iran, their indexing
status in various databases, and ranking disciplines and publishers
of these journals by applying a descriptive – comparative research
methodology. Finally, based on the research findings, some
applicable recommendations for upgrading the national scientifi
journals as well as in agriculture and natural resources fields have been presented in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific journals
  • agriculture and natural resources
  • scientometric
  • Iran