امکان سنجی جایگزینی منابع مرجع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی در کتابخانه‌های دانشگاهی

نویسندگان

1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر، به‌منظور بررسی امکان جایگزینی منابع مرجع الکترونیکی رایگان به‌جای منابع مرجع چاپی، به‌روش کتابخانه‌ای (بررسی متون) و موردپژوهی و تحلیل محتوا انجام شده است. از بین 1364 منبع مرجع چاپی موجود در دانشگاه فردوسی مشهد مربوط به سال‌های 1990 تا 2006 میلادی، 25 منبع (5 دایره‌المعارف، 5 راهنما، 5 واژه‌نامه، 5 اطلس، و 5 زندگینامه) انتخاب گردید. همچنین، 25 منبع مرجع الکترونیکی معادل آنها نیز برگزیده شد. در هر یک از این منابع، 5 مدخل (در مجموع 250 مدخل) ارزیابی شد و پس از مقایسه میانگین نمره‌های حاصل از ارزیابی، قابلیت پاسخگویی منابع الکترونیکی و نیز چاپی به اطلاعات مورد نیاز، مشخص شد. بین میانگین نمرات کل حاصل از ارزیابی منابع الکترونیکی و منابع چاپی تفاوت معنی‌دار وجود داشت. از‌آنجا که تفاوت نمرات، در انواع منابع مورد نظر پژوهش (دایره‌المعارف‌ها، راهنماها، واژه‌نامه‌ها، اطلس‌ها، و زندگینامه‌ها) به‌نفع گروه منابع الکترونیکی بوده است، منابع مرجع الکترونیکی رایگان قابلیت زیادی برای جایگزینی، به‌جای منابع مرجع چاپی دارند. همچنین، بین میانگین نمره‌های کسب‌شده از ارزیابی شاخص‌های کیفیت محتوای منابع مرجع چاپی و منابع مرجع الکترونیکی تفاوت معنی‌دار، به‌نفع گروه الکترونیکی بوده است. بدین معنی‌که به‌لحاظ محتوایی، این احتمال وجود دارد که منابع مرجع الکترونیکی رایگان بتوانند جانشین منابع مرجع چاپی مشابه و معادل شوند. از طرفی، تفاوت معنی‌دار بین نمره‌های دریافتی حاصل از مقایسه شاخص‌های سنجش قابلیت‌های جستجو و ساختار منابع مرجع چاپی و الکترونیکی نشان داد که منابع مرجع الکترونیکی رایگان، قابلیت جایگزینی زیادی به‌جای منابع مرجع چاپی مشابه و معادل دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Feasibility Study of Replacing Printed Reference Sources by Free Electronic Reference Sources in University Libraries

نویسندگان [English]

  • Elham Askarian Kakh 1
  • Rahmatollah fattahi 2
چکیده [English]

This research investigated the possibility of the
eplacement of printed reference sources by free electronic
eference sources. A content analysis method was carried out on 25
printed reference sources (out of 1364 titles available in Ferdowsi
University libraries) including 5 encyclopedias, 5 atlases, 5
biographies, 5 dictionaries and 5 directories. For each printed
ource, a similar electronic one was selected and examined. In both
printed and free electronic reference source, 5 entries (250 in total)
were analyzed according to checklists to see if they match the
content as well as the structural criteria. The scores obtained to each
entry in free electronic sources as well as those in printed ones were
compared. Findings showed that:
1. There is a significant difference between the scores obtained
from the entry analysis in free electronic sources and those in
printed sources implying that free electronic sources have more
capabilities in answering reference questions. Therefore, free
electronic reference sources have considerable capacity to
replace printed reference sources.
2. There is significant difference between the scores obtained from
the analysis of the quality of indexes of the content of printed
sources as well as those of free electronic ones. From the content
point of view free electronic reference sources are more capable
in fulfilling reference questions than their equivalent printed
sources.
3. There is a significant difference between scores obtained for the
structure of printed sources and electronic sources. From a
structural point of view, free electronic reference sources have
more capacity to fulfill reference questions than their similar
printed reference sources

کلیدواژه‌ها [English]

  • reference sources
  • electronic reference sources
  • Content Analysis
  • Structural analysis
  • functionality study