فنّاوری اطلاعات: راهبردی برای مدیریت کارآمدتر و اثربخش تر منابع انسانی (مطالعه ای در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

نویسندگان

دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

افزایش چالش‌های محیطی، سازمان‌ها را به سمت دو تسهیل‌کننده هدایت کرده است: مدیریت منابع انسانی و فنّاوری اطلاعات. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه این دو تسهیل‌گر و به‌عبارت بهتر، رابطه بین کاربرد فنّاوری اطلاعات و عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی است. به‌منظور شرح دقیق‌تر روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته، دو شکاف کاربرد فنّاوری اطلاعات و شکاف تحول مدیریت منابع انسانی، به‌عنوان متغیرهای مداخله‌گر انتخاب شده است. این پژوهش از نوع توصیفی-کاربردی است. جامعه آماری شامل متخصصان منابع انسانی و پژوهش و توسعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و اطلاعات و داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده‌اند. یافته‌های پژوهش بر وجود رابطه بین کاربرد فنّاوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی صحه گذاشت، اما نتایج نشان داد که با وجود این رابطه، هنوز یک عدم همترازی بین این دو تسهیل در سازمان مورد بررسی وجود دارد و هنوز فنّاوری اطلاعات به‌عنوان یک کارکرد پشتیبان در سازمان در نظر گرفته می‌شود. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیات استفاده شد و در پایان، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی برازش کلی، مدل پژوهش مورد بررسی و برازش مدل، مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Technology: a Strategy for Efficient and Effective Management of Human Resources

نویسندگان [English]

  • Mehdi Narimani
  • fattah Sharif-Zade
  • Mir Ali Sayyed Naghavi
چکیده [English]

Increasing environmental challenges have directed
organizations toward to two facilitators: human resource
management and information technology. In this paper, the
researchers intended to examine the relationship between the
information technology and human resource management. The
research design was descriptive-practical. The population of study
was the human resource professionals and R & D staffs at Central
Bank IRI. The instrument for data collection was questionnaire.
The results established the relationship between information
technology application and performance of human resource
management. However, findings showed that despite this
relationship, there was the misalignment between these two
facilitators in that organization, and information technology was
still considered as a supportive function in organization.
Spearman correlation test was used for examining hypothesizes.
At the end, SEM was used for testing mode

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • HRM functional performance
  • gap of information technology use
  • transformational HRM
  • Central Bank of IRI