تحلیل رابطه بین فرآیندهای مدیریت دانش و مقیاس وبرمتریک

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه مازندران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین شاخص‌های شش‌گانه مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک است. برای انجام این پژوهش توصیفی و مقطعی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شده است. پس از سنجش روایی و پایایی، بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده سهمیه‌ای، پرسشنامه پژوهش بین 355 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیلان، یزد، اراک، و رازی توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته ‌است. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین شاخص‌های شش‌گانه مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک همبستگی مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Surveying the Relationship between Processes of Knowledge Management and Webometric Scale.

نویسندگان [English]

  • Eesa Niyazi 1
  • Esmaeel Abounori 2
1
2
چکیده [English]

The aim of this paper was to evaluate the relationship between six indexes of knowledge management and webometric Scale. The study population included all the members of department of selected-universities. Employing a classified random sampling, the data was collected through the distribution of a questionnaire among the 355 persons of the academic staffs of Tehran, Esfahan, Tarbyat Modares, Alzahra, Mazandaran, Guilan, Yazd, Araak and Razi universities. SPSS16.0 and LISREL8.5 were used for statistical analysis. The results of research showed that there were positive correlation between six indexes of knowledge management and webometric scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • level of knowledge management
  • webometric scale