به‌سوی ایجاد ارزش افزوده اطلاعات در نظام ها و خدمات اطلاعاتی (سخن سردبیر - ویژه نامه علم سنجی)

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اگرچه ارزش افزوده یک مفهوم اقتصادی و ناظر بر تلاش برای کسب بیشترین سود از کالا و خدمات است، با احتساب اطلاعات به‌منزله یک کالای اقتصادی قابل پردازش و نیز با در نظر گرفتن هزینه‌هایی که صرف ایجاد نظام‌های اطلاعاتی و نیز ارائه خدمات اطلاعاتی می‌شود و یا با در نظر گرفتن خدمات قابل فروش، می‌توان انتظار داشت که ارزش افزوده در این حوزه نیز مورد توجه بیشتری نسبت به گذشته قرار گیرد. این امر، به‌ویژه به‌دلیل استفاده از فناوری‌های جدید، امکان بیشتری برای تحقق دارد. دست‌کم از نیمه دوم قرن بیستم به این سو، این واقعیت مطرح شده است که اطلاعات و نظام‌های اطلاعاتی، به‌طور بالقوه و بالفعل، قابلیت ایجاد ارزش افزوده دارند، بدین مفهوم که فعالیت‌های گوناگونی که در فرایند مدیریت اطلاعات صورت می‌گیرد، قابلیت ایجاد ارزش افزوده هم برای کتابخانه و کتابداران و هم برای کاربران دارد. برای بالفعل کردن این قابلیت، لازم است فعالیت‌های ثانویه‌ای از سوی کتابداران و در فرایند مدیریت اطلاعات (نیازشناسی، گزینش و فراهم‌آوری، سازماندهی و پردازش، اشاعه و ارائه خدمات اطلاعاتی، و ارزیابی عملکرد) صورت گیرد. در این راستا، اندیشمندان حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی با همکاری متخصصان علم اقتصاد و نیز متخصصان فناوری اطلاعات می‌توانند مدل‌هایی را برای ایجاد ارزش افزوده در هر یک از مراحل فرایند مدیریت اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی ارائه دهند.

عنوان مقاله [English]

Editorial note