مجله‌های فارسی حوزه کشاورزی و استاندارد: میزان همخوانی مجله های علمی - پژوهشی حوزه کشاورزی با استاندارد نشر مؤسسه بین المللی ایزو (ویژه نامه علم سنجی)

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات،‌ آموزش و ترویج کشاورزی

2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

4 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

استاندارد به مجموعه دستورکار‌ها و راهنماهای اجرایی و یا توصیه‌هایی اطلاق می‌شود که در تولید، ایجاد، خلق، یا انتشار کالا، محصول یا مدارک و منابعی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش، میزان رعایت استانداردهای نشر مؤسسه بین‌المللی استاندارد (ایزو) در مجله‌های علمی-پژوهشی چاپی فارسی حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار انتشاراتی و اجزای اطلاعاتی که باید در بخش‌های مختلف یک مجله وجود داشته باشند در مجله‌های علمی-پژوهشی فارسی حوزه کشاورزی بررسی شده است. عناصر اطلاعاتی موجود بر روی صفحه عنوان، فهرست مندرجات، عناوین مکرر، پانویس‌ها، چکیده، اطلاعات صفحه اول مقالات در مجله، ساختار استناد به منابع مورد استفاده، و فهرست منابع از جمله عناصر اطلاعاتی هستند که در این پژوهش مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته‌اند. 47 مجله ‌علمی-‌پژوهشی حوزه کشاورزی که تا بهمن 1387 در حال انتشار بوده‌اند، جامعه پژوهش این تحقیق را تشکیل می‌دهد. روش پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان رعایت استانداردهای ایزو در مجله‌های مورد بررسی 47/53 درصد بوده است. در حوزه کشاورزی، هیچ ناشر خصوصی اقدام به انتشار مجله علمی- پژوهشی ننموده است. رعایت استاندارد در بخش‌هایی چون ارائه چکیده و کلیدواژه مقاله در سطح بالایی قرار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian Agricultural Journals and Standard: Degree of Compatibility of Persian Scientific Agricultural Journals with International Standard Organization (ISO) Publishing standards

نویسندگان [English]

  • Abbas Gilvari 1
  • Tayebe Shahmirzadi 2
  • Ahmad Yossefi 3
  • Javad Bashiri 4
  • Fardin Kolaeean 2
1
2
3
4
چکیده [English]

Standard is a collection of recipes, guidelines or recommendations which use in production, creating or making of goods, products, documents or special resources. Extent of adaptation of Persian Agricultural scientific journals which are publishing in Iran with ISO publishing standards was evaluated in this research. The information items which were necessary to be presented in different sections of Agricultural scientific journals were examined. Items which were needed to be present in cover page, content, title page, running title, and endnote, abstract, first page of an article, references and its structure were among the information items. 47 Agricultural scientific journals were publishing until February 2009 consisted of the research population. Descriptive survey method is used. Results showed the adaption rate with ISO standards in research population was 53.47 percent. There was no private publisher which publishes agricultural scientific journals. The extent of adaptation with ISO standards was high in journal sections such as abstracts and keywords.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agricultural scientific journals
  • ISO standard
  • compatibility
  • Persian journals
  • Iran