بررسی "اثر متیو" بر تولیدات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران براساس رابطه Power-law در فاصله زمانی پنج سال در پایگاه وب آو ساینس (ویژه‌نامه علم‌سنجی)

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

برای ارزیابی عملکرد علمی دانشگاه‌ها می‌توان از شاخص‌های علم‌سنجی استفاد کرد. "شاخص اثر متیو"، معرفی‌شده توسط رابرت ک. مرتون، از جمله شاخص‌های اجتماعی علم‌سنجی است که با تبیین نابرابری میان پژوهشگران، به بررسی میزان انتشارات و استنادات می‌پردازد. با بهره‌گیری از رابطه Power-law، می‌توان تأثیر شاخص اثر متیو را بر تولیدات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی بررسی نمود. همچنین، می‌توان شاخص دیگری با نام "شاخص مستقل از مقیاس" را برای نرمالیزه کردن رتبه‌بندی دانشگاه‌ها به‌کار برد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر "اثر متیو" بر کمیت (انتشارات) و کیفیت (استنادات) تولیدات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در فاصله زمانی 2002-2006 بوده است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی با استفاده از شاخص اثر متیو و رابطه Power-law انجام شده است. منبع گردآوری داده‌ها، پایگاه WOS و جامعه آماری، 6347 مدرک نمایه‌شده دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در فاصله زمانی 2002-2006 در این پایگاه بوده است؛ استنادات نیز از JCR استخراج گردیده‌است. نتایج نشان داد که رابطه غیرخطی
(Power-law) میان تولیدات علمی و استنادات دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران برقرار بوده است. اثر متیو بر تولیدات علمی تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه‌های تیپ یک و سایر دانشگاه‌ها تأثیر مثبت و بر تولیدات علمی دانشگاه‌های تیپ دو و سه تأثیر منفی داشته است. دانشگاه علوم پزشکی تهران اولین رتبه و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر آخرین رتبه را در رتبه‌بندی براساس "شاخص مستقل" از مقیاس کسب نموده‌اند. با مطالعه رابطه غیرخطی
(Power-law) میان تولیدات علمی و استنادات، وجود اثر متیو در اعتباربخشی به تولیدات علمی مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of "Matthew Effect" on Science Productions of Iranian Medical Universities on the basis of "Power- law Relationship" in a Five Year Period in the Web of Science

نویسندگان [English]

  • Sara Jalalzadeh Asrejadidi
  • Mohammad Hosein Biglu
  • Abolnaser Rafi
چکیده [English]

Robert K. Merton has made up the expression of “Matthew effect" in sociology of Science that explains how the eminent scientists frequently get more acknowledgment than unknown researchers, even if their work was similar. The objective of this study is to analyze and visualize the influence of “Matthew effect" on the quantitative (papers) and qualitative (citations) of scientific publications originated by Iranian Medical Sciences Universities throughout 2002 – 2006. The method of current study was an analytical-descriptive review. All data about publications originated by Iranian Medical Sciences Universities were extracted from the database of Web of Science (WoS). The citations received by Medical Sciences Universities were extracted from the Citation Report. The relationship between the publications and citations was plotted by Excel. We found a non-linear correlation between the publications and citations of Iranian Medical Universities. The first class and other universities group showed a positive impact related to the Matthew effect whereas this relationship among second class universities and third class universities were negative. Tehran University of Medical Sciences got the first place on the ranking order based on the scale independent indicator while Bushehr Medical Science University was the last one. Analysis of data indicated that there was a non-liner relationship between Iranian scientific profiles and the citations that they received. The Scale-independent Indicators were the most reliable metrics for normalizing the ranking of universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Matthew effect
  • Scientific Production
  • citation
  • power-law relationship
  • non-liner relationship
  • scale-independent indicator