معتبرترین مجلات الکترونیکی رایگان انگلیسی‌زبان علوم پزشکی (ویژه‌نامه علم‌سنجی)

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

4 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

5 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین معتبرترین مجلات الکترونیکی رایگان حوزه علوم پزشکی، با کمک سیاهه وارسی، از روش تحلیل محتوا و همچنین تحلیل پیوند استفاده کرده است. جامعه مورد مطالعه در این مقاله نیز تمامی مجلات موجود در پایگاه راهنمای مجلات الکترونیکی رایگان Directory of Open Access Journals و Free Medical Journals است. روش اجرای این پژوهش بدین صورت بوده است که ابتدا با استفاده از سیاهه وارسی، تمامی صفحات وب مجلات حوزه پزشکی این دو پایگاه مطالعه و در مرحله بعدی این پژوهش، نشانی‌های اینترنتی مجلات الکترونیکی رایگان منتخب انگلیسی‌زبان حوزه علوم پزشکی بررسی گردید. همچنین، برای تعیین میزان پیوندهای دریافتی و مجموع پیوندهای این وب‌سایت‌ها، از راهنمای یاهو استفاده شده است. در نهایت، عامل تأثیرگذار وبی و وب‌سایت‌های هسته مجلات الکترونیکی رایگان علوم پزشکی شناسایی گردیدند. برخی از نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در میان مجلات معتبر حوزه بهداشت، مجلات "New South Wales Public Health Bulletin" و "PLoS Biology" و "Environmental Health Perspectives - National Institute of Environmental Health Sciences" ؛ در پرستاری، مجلات "Online Journal of Rural Nursing and Health Care" و "Online Journal of Nursing Informatics"؛ در دندانپزشکی، مجلات "BMC Oral Health" و "Brazilian Oral Research"؛ و در نهایت در پزشکی، مجلات "Brazilian Journal of Medical and Biological Research" و "Clinics" و "Sao Paulo Medical Journal" ، معتبرترین مجلات در میان تمامی مجلات الکترونیکی رایگان مورد بررسی محسوب می‌شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Most Accredited English Language Free Electronic Journals in Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • farshid Danesh 1
  • Amir Reza Asnafi 2
  • Ali Isfandyari Moghddam 3
  • Maryam Riazipour 4
  • Afrooz Zarei 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

Finding free e-journals is very difficult in web environment, because these types of journals are all scattered and they are rarely found in traditional bibliographic sources. Therefore, locating and their retrieval are hard. Then it is not easy to disseminate the accredited ones. The aim of this study was to determine the most accredited free English e-journals in medical sciences. The research methods were content and link analysis. In order to collect the data, a checklist has been used which its validity has been confirmed. The research population consisted of 700 free electronic journals of medical sciences which were collected from two reputable websites. Using qualitative study on the websites of these journals, the number of eligible journals in this research decreased to 269 journals. In the next step, Journals' websites has been analyzed with webometrics methods. Then, utilizing core journal formula, the accredited ones were determined. Results showed that "New South Wales Public Health Bulletin" in Health, "Online Journal of Rural Nursing and Health Care" in Nursery, "BMC Oral Health" in Dentistry and "Brazilian Journal of Medical and Biological Research" in Medicine were the most accredited journals in term of in links. Also, "International Journal of Integrated Care" in Health, "BMC Nursing" in Nursery, "Journal of Oral Science" in Dentistry, "The New York State Dental Journal" and "Journal of Oral Science" were the top free e-journals in term of web impact factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • webometrics
  • free e-journals
  • web impact factor (WIF)
  • in links
  • Medical Sciences