بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال‌های وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

دانشگاه امام رضا (ع)

چکیده

امروزه ارائه خدمات دولتی به‌صورت الکترونیک یا همان دولت الکترونیک، یکی از مباحث مهم مطرح در جامعه محسوب می‌گردد. ازآنجاکه در محیط دولت الکترونیک راهکار مدیریت دانش نقش مرکزی را ایفا می‌نماید، در پژوهش حاضر سعی شده است تا به بررسی میزان دسترسی و خلق و اشاعه دانش در پرتال‌های وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی پرتال‌های وزارتخانه‌های ایران تشکیل می‌دهد. به‌منظور گردآوری اطلاعات از سیاهه وارسی استاندارد
K-ACT استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که به‌طور کلی میزان رعایت معیارهای مورد بررسی در این پرتال‌ها، در بخش دسترس‌پذیری دانش 4/26% و در بخش خلق دانش 30% و در بخش اشاعه دانش 22% است. همچنین، رتبه‌بندی جامعه مورد بررسی از نظر میزان رعایت معیارهای مورد بررسی نشان داد که در زمینه دسترس‌‌پذیر نمودن دانش، وزارتخانه‌های ارتباطات و صنایع و معادن؛ در زمینه خلق دانش، وزارتخانه‌های اقتصاد، بهداشت و درمان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و صنایع و معادن؛ و در زمینه اشاعه دانش، وزارت اقتصاد با بیشترین میزان رعایت معیارهای مورد بررسی (41%) رتبه نخست را به‌خود اختصاص داده‌اند. به‌طور کلی، پرتال وزارتخانه‌های اقتصاد و صنایع و معادن با 42% و پرتال وزارت ارتباطات با 34% بیشترین میزان رعایت معیارهای مورد بررسی را در زمینه مدیریت دانش داشته‌اند. نتایج پژوهش نیز بیانگر این مطلب بود که ضعف‌های بسیاری در استفاده از فنّاوری‌های نوین، به‌ویژه پرتال‌ها، در ایران وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی و کار علمی و استفاده از نظرات کارشناسان مختلف مورد بررسی قرار گیرد و رفع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Knowledge Management in Portals of Iran Ministries

نویسندگان [English]

  • Hassan Behzadi
  • Majideh Sanji
چکیده [English]

Today, government services or e-government is one of the most important issues in society. Since in the e-government environment, the knowledge management strategy plays a central role, this paper has aimed to study knowledge access, creation, and transfer in portals of Iran ministries. The statistical populations of this study consisted of all Iran ministries portals. An evaluation model known as knowledge access, creation and transfer (K-ACT) was presented and with using this model, a checklist was developed and applied for evaluating the portals. The findings indicated that, on average, ministries’ portals featured only about 26.4 percent of the knowledge access, 30 percent of knowledge creation, and 22 percent in knowledge transfer. The ranking of portals also showed that ministries of information and communication technology, and industry and mine in knowledge access economic affairs and finance, health and medical education, defense, and industry and mine in knowledge creation and the ministry of economic affairs and finance in knowledge transfer with 41 percent of criteria have won first place between the portals. Generally, the portals of economic affairs and finance, and industry and mine ministries with 42 percent and ministry of information and communication technology with 34 percent of criteria, had the highest standards in the field of knowledge management. The results indicated that there were many weaknesses in the use of new technologies - in particular, portals - in Iran that must to be examined and fixed by planning and scientific work and the use of various experts' opinions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • knowledge access
  • knowledge creation
  • Knowledge Transfer
  • ministries portals
  • E-government
  • Islamic Republic of Iran