بررسی شاخص‌های مؤثر بر تسهیم دانش در میان دانشجویان دوره‌های آموزش الکترونیکی (مطالعه موردی: مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران)

نویسندگان

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

در دهه حاضر روند رو به رشد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روز به روز سرعت بیشتری می‌‌گیرد و دانش و اطلاعات با شدت بیشتری نسبت به گذشته تولید و مبادله می‌گردند. سازمان‌ها‌‌ی زیادی از جمله دانشگاه‌ها‌‌، در این زمان مدیریت دانش را به‌عنوان وسیله‌ای برای موفقیت خود به‌کار گرفته‌اند. در این پژوهش، شاخص‌ها‌‌ی مؤثر بر تسهیم دانش در میان دانشجویان دوره‌ها‌‌ی آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این پژوهش از نظر هدف،کاربردی بوده و از پرسشنامه مبتنی بر وب جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردیده است. تعداد 10 عامل مورد بررسی قرار گرفته که براساس مدل معادلات ساختاری، شاخص‌ها‌‌ی گشودگی و بازبودن ارتباطات،کانال‌ها‌‌ی ارتباطی مبتنی بر فنّاوری اطلاعات، و مشارکت و همکاری نقش مؤثری در این تسهیم داشته‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Effective Factors on Knowledge Sharing Among E-Learning Students (Case Study: Tehran University E-learning Campus)

نویسندگان [English]

  • Amir Manian
  • Seyyed Abolghasem Mira
  • Ehsan Karimi
چکیده [English]

In the present decade, the ever-increasing growth of IT and communication is accelerating and knowledge and information are produced and exchanged more rapidly than before. At present, many organizations, including universities, have employed knowledge management as a mean for their success. This research examined factors affecting knowledge sharing among the students studying e-learning courses in the Tehran University. In terms of the objective, the present study was an applied research and a web-based questionnaire was used to collect information. Ten factors were studied here and according to the structural equation model, indicators of openness and, IT-based communication canals and collaboration have had effective roles in this sharing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • Knowledge Management
  • e-learning
  • Effectiveness