مدلی بر مبنای نظام خبره فازی جهت اندازه‌گیری مدیریت دانش سازمان

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

مقاله حاضر مدلی بر مبنای نظریه مجموعه‌ فازی برای تعیین نمره مدیریت دانش در سازمان ارائه می‌کند؛ این مدل پنج مرحله دارد. در اولین مرحله، متغیرهای ورودی و خروجی مدل براساس نظریه‌های موجود به‌دست می‌آیند. ورودی‌های این مدل عبارتند از: کسب دانش، ثبت دانش، خلق دانش، تسهیم دانش، و کاربرد دانش و خروجی آن عبارت است از نمره مدیریت دانش سازمان. در مرحله دوم، ورودی‌ها و خروجی‌ها پس از افرازبندی، به اعداد فازی تبدیل می‌شوند. در مرحله سوم، قوانین استنتاج که به‌صورت قوانین اگر- آنگاه هستند براساس ادبیات موضوع و نظرات افراد خبره تدوین می-گردد. در مرحله چهارم، فازی‌زدائی انجام می‌گیرد و در مرحله پنجم، مدل طراحی‌شده آزمون می‌شود. نتیجه‌ آزمون مدل نشان می‌دهد که مدل ارائه‌شده از اعتبار بالایی برخوردار است. در نهایت، با استفاده از مدل طراحی‌شده، نمره مدیریت دانش برای صنایع تبریز کار محاسبه شده است. جامعه آماری این تحقیق را 50 نفر از کارکنان این سازمان تشکیل می‌دهد. به‌دلیل محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه مورد پیمایش قرار گرفته است. به‌منظور گردآوری داده‌ها از اعضای جامعه آماری نیز از پرسشنامه استفاده شده است که روایی و پایایی آن مورد سنجش و تأیید قرار گرفته است. نتایج حاصل‌شده نشان داد که نمره مدیریت دانش در صنایع تبریز کار با درجه عضویت 924/0 در حد متوسط و با 076/0 در حد زیاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model Based Fuzzy Expert System for Measuring Organization Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • Houshang Taghizadeh
  • Gholamreza Soltani Fesghandis
چکیده [English]

This paper presents a model based on fuzzy set theory for determining the score of knowledge management in organization. The introduced model has five stages. In the first stage, input and output variable of model are characterized by available theories. Inputs are as follows: knowledge acquisition, knowledge storage, knowledge creation, knowledge sharing and knowledge transfer. The output is as follow score of knowledge management in organization. In the second stage, the input and output are converted into fuzzy numbers after classification. Inference rules are explained in the third stage. In the fourth stage, defuzzification is performed, and in the fifth stage, the devised system is tested. The test result shows that the presented model has high validity. Ultimately, by using the designed model, the score of knowledge management for Tabriz Kar machinery industry was calculated. The statistical population consists of 50 members of this organization. All the population has been studied. A questionnaire was devised, and its validity and reliability were confirmed. The result indicated that the score of knowledge management in Tabriz Kar machinery industry with the membership rank of 0.924 was at an average level and with the membership rank of 0.076 was at a high

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Fuzzy expert system
  • Fuzzy Set