ارائه چارچوب مدیریت بحران مبتنی‌بر مکاتب فکری مدیریت دانش ایرل در بحران زلزله

نویسندگان

1 دانشگاه مالک اشتر تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن

چکیده

این تحقیق نشان می‌دهد چگونه سازمان‌ها می‌توانند از مدیریت دانش در زمان رویارویی با بحران‌ها و کاهش آسیب‌پذیری استفاده کنند. از این‌‌رو، مدل مدیریت جامع بحران و چارچوب مدیریت دانش ایرل2 را بررسی کرده و چارچوبی ترکیبی ارائه نموده است که نقش مدیریت دانش را در توسعه فازهای چهارگانه مدیریت جامع بحران نشان می‌دهد و تدابیر لازم را قبل و حین و بعد از زلزله ارائه می‌کند. جهت تأیید صحت چارچوب و اثبات فرضیه‌ها، پرسشنامه‌ای توزیع و توسط خبرگان امر در زمینه مدیریت دانش و مدیریت بحران تکمیل گردید. براساس نتایج تحقیق، راهکارهای مدیریت دانش به مدیریت بحران، جهت کنترل بحران کمک می‌کند. در ادامه، راهکارهای مکاتب فکری هفت‌گانه مدیریت دانش ایرل در کمک به مدیریت بحران مقایسه و بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که راهکارهای مکتب سیستمی، بیشترین تأثیر را در کمک به مدیریت بحران در زمان وقوع زلزله و راهکارهای مکاتب مهندسی و سازمانی نیز به‌ترتیب دارای اولویت‌های بعدی هستند. سایر مکاتب نیز، به‌میزان تقریبی مساوی بر عامل بیان‌شده تأثیر داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Tentative Crisis Management Framework Based on Schools of Earl Knowledge Management in the Earthquake Crisis

نویسندگان [English]

  • Peyman Akhavan 1
  • Marzieh Darvishzadeh 2
1
2
چکیده [English]

This study showed how organizations can use the knowledge management at the time of crisis and reduce the vulnerability. Therefore, this research discussed "comprehensive crisis management model" and "Earl Knowledge management framework". Then it presented a combination framework that showed the role of knowledge management in four phases of crisis comprehensive management development. This framework provided the necessary measures before, during and after the earthquake. To confirm the framework and to prove the hypothesis, a questionnaire was distributed and was completed by experts in the field of knowledge management and crisis management. According to the research results, knowledge management solutions help the crisis management to control crisis. In the end, the solutions of seven schools of Earl Knowledge management were compared and evaluated to help in crisis management. This study showed that strategies of system school have the biggest effective to help the disaster management in time of earthquake. Also, the strategies of organizational and engineering schools sequentially had the next priorities (in crisis). Other schools almost had equally the same effect on mentioned factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis management
  • Knowledge Management
  • Crisis
  • Knowledge
  • Earthquake