فنّاوری اطلاعات و موفقیت ابتکارات مدیریت دانش

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه تهران

چکیده

دانش، به‌عنوان یک سرمایه فکری، یکی از دارایی‌های با ارزش سازمان است که با کمک فنّاوری اطلاعات می‌تواند نقش مهمی در موفقیت سازمان بازی کند. هدف این مطالعه، پاسخ به این سؤال است که آیا میزان به‌کارگیری فنّاوری اطلاعات بر توسعه مدیریت دانش تأثیرگذار است. نتایج مطالعه حکایت از تأثیرگذاری کاربرد فنّاوری اطلاعات بر توسعه فعالیت‌های مدیریت دانش در سازمان دارد. نکته جالب توجه قوّت رابطه در مورد فعالیت سخت نسبت به فعالیت‌های نرم مدیریت دانش است. این پژوهش، از نوع توصیفی-کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل متخصصان منابع انسانی و تحقیق و توسعه بانک ملت است و اطلاعات و داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده‌اند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL، ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن به‌منظور بررسی فرضیه‌ها استفاده شده است. علاوه بر آن، به‌منظور بررسی وجود رابطه علّی بین متغیرها و همچنین آزمون برازش مدل، از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است که نتایج، برازش مناسب مدل و همبستگی بین متغیرها را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Technology and Successful Knowledge Management Initiatives

نویسندگان [English]

  • Fattah Sharifzade 1
  • Mehdi Narimani 2
  • Alireza Koushki 1
چکیده [English]

Knowledge as an intellectual capital is one of the valuable properties of an organization which can play a vital role in success of organization providing combine with information technology. The aim of this research is to answer this question: Does the using of information technology affect knowledge management development? The results presented the effectiveness of information technology on knowledge management development. The remarkable point was the relationship strength of hard activities toward knowledge management soft activities. This paper was a descriptive-application research. The statistical society of this research included human resource and R&D experts of Mellat Bank and data were gathered by questionnaires. In order to analyzing the data by SPSS and LISREL, first, Spearman correlation test was used for testing hypothesis. Moreover, in order to investigate the casual relationship and model fitting test, structural equations model were used and results presented proper fitness of model and correlation between variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : information technology
  • knowledge management innovations
  • knowledge management soft aspects
  • knowledge management hard aspects
  • Mellat Bank