ارزیابی سرمایه‌های فکری ‌و اجتماعی شرکت‌های رتبه‌بندی‌شده توسط شورای عالی انفورماتیک ایران

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 شرکت همکاران سیستم

چکیده

در جهان رقابتی کنونی، یک شرکت علاوه بر توجه به سرمایه‌های فیزیکی، نیازمند کنترل و ارزیابی سرمایه‌های غیرفیزیکی نیز است. در این بین، حفظ و نگهداری سرمایه‌های فکری و اجتماعی یک سازمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مقاله حاضر ضمن معرفی ابعاد مختلف این دو سرمایه حیاتی، به ارزیابی آنها در بین سازمان‌های ایرانی که در صنعت پویای فنّاوری اطلاعات مشغول فعالیت هستند، پرداخته است. در ادامه، پژوهشی پیمایشی با هدف سنجش ابعاد گوناگون سرمایه‌های فکری و اجتماعی در بین سازمان‌های رتبه‌بندی‌شده توسط شورای عالی انفورماتیک ایران و مقایسه رابطه این نوع سرمایه‌ها با رتبه‌بندی آنها توسط این شورا انجام شده است. هدف دیگر این پژوهش، بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و اجتماعی و امتیاز هر شرکت در قالب یک مدل است. در این پژوهش، ارتباطات بین عوامل در قالب فرضیه‌هایی مورد تحلیل آماری قرار گرفته‌اند و نتایج به‌اختصار بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Intellectual and Social Capital of Companies Ranked by Iran’s High Informatics Council

نویسندگان [English]

  • Kamran Feizi 1
  • Mohammad Hossein Ronaghi 2
1
2
چکیده [English]

To overcome the competition, a company not only focuses on physical capital, but also focuses on intellectual capital. Company can achieve a competitive advantage and earn profit by owing intellectual capital. Since intellectual capital is intangible, there is a need for sufficient transparency in management and measurement. This study was a descriptive survey. The purpose of this paper was to examine the inter-relationships and the interaction effects among intellectual capital components and to demonstrate the impact of intellectual capital on organizational performance, in IT industry. The main conclusion from this particular study was the intellectual capital has influence on IT companies' performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual capital
  • human capital
  • relational capital
  • structural capital