کاربرد مدل مطالعه زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان‌ها در مراکز اطلاع‌رسانی: مطالعه موردی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فنّاوری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس

چکیده

مراکز اطلاع‌رسانی سازمان‌هایی هستند که در راستای اهداف و مأموریت‌های سازمان مادر به تولید دانش می‌پردازند. در عصر تحول و در دوره انقلاب اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دانش‌محور، سازمان‌ها و مؤسساتی که به تولید و خلق دانش می‌پردازند، جایگاهی مهم در توزیع عنصر دانایی یافته‌اند، به‌طوری‌که کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی از مخزن و عملکرد واسپاری صرف به مکان‌های دانشی تبدیل شده‌اند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت موجود مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فنّاوری از نظر دارا بودن مشخصه‌های یک سازمان‌ دانش‌محور است. راهبرد پژوهش، موردی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 87 نفر از کارکنان سازمان مورد نظر است که کل جامعه پژوهش را تشکیل می‌دهد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه و مشاهده و مصاحبه استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به‌طور کلی، وضعیت زیرساخت‌های مدیریت دانش در جامعه مورد پژوهش در وضعیت مناسبی قرار دارد و از این میان، بودجه سازمانی در وضعیت بهتری بوده است. بررسی‌ها نشان داد از میان فرآیندهای مدیریت دانش، واحد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه دانش بیشتر مورد توجه مرکز قرار گرفته است. فرهنگ سازمانی در این سازمان در جایگاه پایین‌تری نسبت به دیگر زیرساخت‌ها قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the Study Model of "Knowledge Management Infrastructure in Organizations" in Information Centers: The case of the Regional Information Center for Science and Technology (RICeST)

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Farajpahlou 1
  • Marjan Khojastehfar 2
چکیده [English]

Information centers are duly obliged to move in line with their parent organizations’ goals and missions in creating knowledge. In the age of information and communication revolution, and in a knowledge-based economy, organizations that are involved in creation of knowledge have an important role in communication and diffusion of knowledge. In the mean time, libraries and information centers change from being mere depository sources to knowledge institutions. The current research aimed to study the present state of knowledge management infrastructures of the Regional Information Center for Science and Technology (RICeST) as a national and regional information center. The statistic population of this study was consisted of 87 staff. Data was collected by means of questionnaires, observation and interviews. The results showed the required infrastructure for KM activities were almost there, among different aspects of which, budgeting had a better situation in the institution under study. In regards with establishment of knowledge management, RICeST was paying more attention to information and communication technology and knowledge network via applications such as the Internet and extranets. Another fact was that in the RICeST, emphasis was on learning and on human resources as the substantial sources in creation of knowledge. Among other aspects, “organizational culture” was in a lower state compared with other aspects in the RICeST.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Infrastructure
  • Budget
  • Organizational Culture
  • Information and Communication Technology (ICT)
  • Regional Information Center for Science and Technology (RICeST)