ارزیابی آمادگی فرهنگی سازمان جهت پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت دانش با رویکرد FMCDM: مطالعه موردی در بانک مرکزی ایران

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فرهنگ سازمانی پشتیبانی‌کننده مدیریت دانش، یکی از عوامل حیاتی پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت دانش است. عدم وجود چنین فرهنگی، از موانع اصلی پیاده‌سازی مدیریت دانش خواهد بود و منجر به اتلاف سرمایه‌های سازمانی خواهد شد. در این پژوهش، سعی می‌شود تا چارچوبی مبتنی بر رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی ارائه شود و برای ارزیابی آمادگی فرهنگی سازمان به‌‌عنوان پیش‌نیازی برای مدیریت دانش و اجرای آن در سازمان به‌کار گرفته شود. از این چارچوب برای ارزیابی آمادگی فرهنگی اداره نشر اسکناس بانک مرکزی ایران بهره گرفته شده است. نوع پژوهش، کاربردی- توصیفی است و داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه و توسط جوامع آماری خبرگان موضوع و مدیران اداره نشر اسکناس گردآوری شده است. بر این اساس، میزان آمادگی فرهنگی اداره نشر اسکناس جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش ارزیابی شد که مطابق آن انجام اقدامات اصلاحی در جهت آمادگی شرایط فرهنگی سازمان پیشنهاد می‌شود..

عنوان مقاله [English]

Assessing Cultural Readiness of Organization For Successful Implementation of Knowledge Managment, Appling FMCDM Approach: Case of Central Bank of Iran

نویسندگان [English]

  • Shaban Elahi
  • Ahmad Ghodselahi
چکیده [English]

Supportive organizational culture for knowledge management can vouch for successful implementation of knowledge management. In the case of lacking this kind of supportive culture, the organizational culture is one of the obstacles which can lead the implementation of knowledge management to full failure and waste of organizational assets. In this research, a framework based on FMCDM was utilized to assess the cultural readiness of organization as the knowledge management implementation prerequisite. This framework has been utilized to assess Central Bank of Iran’s cultural readiness. The methodology of research was descriptive and research data were gathered by questionnaire and were answered by experts and CBI executives. In this term, the cultural readiness of CBI was assessed and in accordance with this assessment, embarking on corrective action was proposed.