ارزیابی تأثیر راهبرد مدیریت دانش بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی در کتابخانه‌های دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی با استفاده از رویکرد BSC

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه یزد

چکیده

پژوهش حاضر به ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد راهبرد4 مدیریت دانش بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی در کتابخانه‌های دانشگا‫هی و مؤسسات آموزش عالی می‫پردازد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و روش جمع‌آوری داده‌ها، کتابخانه‌ای- میدانی است. در راستای اهداف تحقیق، با توجه به ادبیات پژوهش و نظرات کارشناسان خبره، 38 شاخص جهت ارزیابی مدیریت دانش در سطح منابع انسانی استخراج و سپس، این شاخص‌ها در 10 عامل کلی در قالب رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC)4 طبقه‌بندی گردیدند. نتایج حاصل از ارزیابی راهبرد مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر یزد به‌عنوان مورد مطالعه حاکی از آن است که این راهبرد در منظرهای مشتری، فرایندهای داخلی، دیدگاه رشد، و یادگیری، عملکرد مطلوب داشته است، اما در منظر مالی و شاخص‌های بهره‌وری کارکنان و برنامه‌های آموزشی نتوانسته پیامد موفقیت‌آمیز و قابل‌توجهی برای کتابخانه‌های دانشگاهی شهر یزد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Effect of Knowledge Management Strategy on Human Resource Management Performance Using BSC Approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Mansoori 1
  • Mohsen Taheridemne 2
  • Amir Reza Konjkave Monfared 3
چکیده [English]

This research provided a model for evaluating the effect of knowledge management strategy on human resource management performance in higher education institutes and academic libraries. This research was a descriptive survey. According to the research literature and expert opinions, in human resource level, 38 indicators were produced for evaluating KM, then these indicators were classified in 10 total factors in terms of balanced scorecard approach. The results of evaluating knowledge management in Yazd academic libraries showed that, this strategy on customer perspectives, internal processes, learning and growth perspective had a good performance. But in terms of financial and Labor productivity indicators and training programs it did not have a good outcome for Yazd academic libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • human resource strategy
  • Human resource management (HRM)
  • Balanced Scorecard (BSC)
  • Academic Libraries