چارچوبی جهت بررسی تأثیر تصمیم گیرندگان سازمانی بر موفقیت فرآیند داده کاوی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه تحقیقات کمی به ارزیابی طرح‌های داده‌کاوی در زمینه حل مشکلات سازمانی پرداخته‌اند. یک داده‌کاو موفق به دنبال حل یک مسأله تجاری تعریف‌ شده است. برای اینکه نتایج داده‌کاوی، کاربردی و در عمل قابل -استفاده باشد، داده‌کاو باید این نتایج را برای افراد اهل کسب و کار شرح دهد. فرآیند تعاملی بین داده‌کاو و افراد درون حوزه کسب و کار، در واقع یک فرآیند تسهیم دانش است. در این تحقیق با ارائه یک چارچوب، تأثیر تصمیم‌گیرندگان سازمانی بر فرآیند و نتایج داده‌کاوی بررسی گردید. با بررسی مبانی نظری موضوع، عوامل حیاتی موفقیت طرح‌های داده‌کاوی شناسایی شد و نقش تصمیم‌گیرندگان سازمانی در هر یک از گام‌های داده‌کاوی مورد بررسی قرار گرفت. سپس، چارچوب مفهومی تأثیر تصمیم‌گیرندگان سازمانی بر موفقیت فرآیند داده‌کاوی تدوین شد. براساس نظرات خبرگان، چارچوب پیشنهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت، چارچوب نهایی تأثیر تصمیم‌گیرندگان سازمانی بر موفقیت فرآیند داده‌کاوی ارائه گردید. تحلیل نظرات خبرگان نشان داد که با تسهیم دانش نتایج داده‌کاوی با تصمیم‌گیرندگان سازمانی، «یادگیری در عمل» و «اقدام یا درونی‌سازی» و «یادگیری‌زدایی (اجرا کردن)»، به‌عنوان عوامل موفقیت طرح‌های داده‌کاوی حاصل می‌شوند. همچنین، نتایج بررسی اهمیت بازخورد تصمیم‌گیرندگان بر روی گام‌های داده‌کاوی نشان داد که گرفتن بازخورد از تصمیم‌گیرندگان می‌تواند بیشترین تأثیر را بر روی گام «استخراج دانش و نمایش مدل» و کمترین تأثیر را بر گام «پاک‌سازی و پیش‌پردازش داده» داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for Investigating Influence of Organizational Decision Makers on Data Mining Process Achievement

نویسندگان [English]

  • Hanieh Hajisafari 1
  • Shaaban Elahi 2
1
2
چکیده [English]

Currently, few studies deal with evaluation of data mining plans in context of solvng organizational problems. A successful data miner is searching to solve a fully defined business problem. To make the data mining (DM) results actionable, the data miner must explain them to the business insider. The interaction process between the business insiders and data miners is actually a knowledge-sharing process. In this study through representing a framwork, influence of organizational decision makers on data mining process and results investigated. By investigating research literature, the critical success factors of data mining plans was identified and the role of organizational decision makers in each step of data mining was investigated.‌ Then, the conceptual framework of influence of organizational decision makers on data mining process achievement was designed. By getting expert opinions, the proposed framework was analyzed and evantually designed the final framework of influence of organizational decision makers on data mining process achievement. Analysis of experts opinions showed that by knowledge sharing of data ming results with decision makers, "learning", "action or internalization" and "enforcing/unlearning" will become as critical success factors. Also, results of examining importance of decision makers' feedback on data mining steps showed that getting feedback from decision makers could have most influence on "knowledge extraction and representing model" step and least on "data cleaning and preprocessing" step.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Mining
  • Knowledge Discovery
  • critical success factors
  • organizational decision makers
  • feedback