مقایسه وضعیت موجود و مطلوب کتابخانه‌های دانشگاهی یزد در اجرای مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه یزد

چکیده

اجرای نقش مدیریت کیفیت فراگیر به‌عنوان یک پدیده مترقی در سازمان‌ها و مراکز آموزشی و فرهنگی امری مهم محسوب می‌شود. به‌کارگیری شاخص‌ها و مدل‌های مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه‌های این مراکز همراه با ایجاد تسهیلات و امکانات، میزان توفیق آنها را بیشتر و عملکرد آنها را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر، نظام حمایتی مطمئن برای هر نوع اقدام اعم از تغییر بنیادی و محدود‌سازی، باعث توسعه و اصلاح و تحول فکری خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش، مقایسه وضعیت موجود و مطلوب کتابخانه‌های دانشگاه یزد در اجرای مدیریت کیفیت فراگیر از دیدگاه کارکنان و مدیران است. وضعیت موجود در این پژوهش به‌معنی چگونگی اجرای نقش‌های مدیریت کیفیت فراگیر در زمان حاضر است و منظور از وضعیت مطلوب، میزان انتظارات افراد از اجرای نقش‌های مدیریت کیفیت فراگیر است.
نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که مدیران وضعیت موجود را 3.33M= برآورد کرده‌اند. همچنین، نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت نگرش مدیران و کارکنان در وضعیت مطلوب حدود 33/4 و برای مدیران 22/4 به‌دست آمد که به‌نظر می‌رسد انتظار کارمندان از وضعیت مطلوب سطح بالاتری نسبت به انتظار مدیران دارد. نتایج آزمون تی وابسته برای بررسی تفاوت نگرش مدیران در وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معنی‌داری را در سطح (01/0 P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Current Situation versus Desirable Perspective of Academic Libraries in Yazd University in Implementation of Total Quality Management

نویسندگان [English]

  • Fathemeh Makkizadeh 1
  • Habibollah Mirghafoori 2
چکیده [English]

: Implementation of total quality management plays an important role as a progressive phenomenon in educational and cultural organizations. The main objective of this study is to compare the current situation versus desirable perspective of academic libraries in Yazd University in implementation of total quality management evaluated by managers and staff of the libraries. Independent t-test results suggested the managers have estimated the situation (M= 3.33). The independent t-test results to assess the difference in employees' attitudes about the desirable situation, was obtained as 4.33, compared with that of the managers which was 4.22. Apparently, the employees have higher expectations over the desirable situation rather than the managers. The dependent t-test results to assess the difference in managers’ attitudes about the current versus desirable situation, showed a meaningful difference of (p < 0.01). The employees’ attitude towards the desirable situation (s= 0.39, M= 4.15) had a meaningful difference with their attitudes towards the current situation (s= 0.65, M= 3.04). People’s attitudes towards the current and desirable situation, had a high meaningfulness among all the eleven principles of quality management (p < 0.01). Meaningful differences were observed in multivariate analysis of variance aiming at assessing the effects of position and qualifications on the current eleven principles (p < 0.05). The results of multivariate analysis of variance to assess the effects of position and qualifications on the current eleven principles suggested that the effect of position on the components of desirable situation was not meaningful. Meanwhile, the results in effects of qualification suggested that individuals with different qualifications and university degrees had diverse attitudes towards the principles regarding the desirable situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Libraries
  • Total Quality Management
  • Managers
  • Employees