سنجش معیارهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء (س) (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

نویسندگان

1 دانشگاه الزهراء (س)

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش سنجش میزان اهمیت ملاک‌ها و نشانگرهای ارزیابی کتاب الکترونیکی از دیدگاه یکی از مهمترین ذی‌نفعان کتاب الکترونیکی، کاربران است. روش‌شناسی پژوهش حاضر کمّی و روش پژوهش در بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش پیمایش توصیفی و تحلیلی است. جامعه پژوهش حاضر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء (س) است که با کتاب الکترونیکی آشنایی دارند. نمونه‌گیری از دانشجویان، نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بوده است. تاکنون پژوهشی در زمینه‌ شناسایی مهمترین ملاک‌ها و نشانگرهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی انجام نشده است. با شناسایی مهمترین ملاک‌ها و نشانگرها از دیدگاه دانشجویان، امکان انتخاب بهترین کتاب الکترونیکی و نیز نشر مناسب‌ترین کتاب الکترونیکی دانشگاهی از سوی ناشران دانشگاهی امکان‌پذیر است. نتایج این پژوهش نشان داد که مهمترین ملاک مورد بررسی به هنگام ارزیابی کتاب الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان، ملاک توزیع است. به‌علاوه نشانگرهای فصل‌بندی متن کتاب، عدم نیاز به ارتباط اینترنتی در کل مدت استفاده، دسترسی از راه دور، 24 ساعته بودن، و نظایر آن از دیدگاه دانشجویان از مهمترین نشانگرهای مورد سنجش هستند. 20 نشانگر از دیدگاه دانشجویان دارای بالاترین میزان اهمیت به هنگام انتخاب کتاب الکترونیکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation criteria of Persian academic e-books: Master students’ attitude at Alzahra University

نویسندگان [English]

  • Amir Ghaebi 1
  • Mansour Tajdaran 1
  • Sepideh Fahimifar 2
چکیده [English]

The present study investigated users’ attitude toward evaluating Persian academic e-books.
Survey research method was used and the data was collected by a supervised, paper-based questionnaire. The statistical population consisted of master students at Alzahra University which is familiar with e-book. Findings showed that delivery factor had the highest contribution in academic e-books evaluation. Meaningful chapter outline, possibility to read in offline mode, 24/7 accessible and remotely was found to be the strongest criterion influencing e-book selection. Altogether, twenty indicators have achieved the highest priorities selecting academic e-book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-book
  • electronic book
  • students
  • Alzahra University
  • Evaluation Criteria
  • evaluation indicator