پویش محیطی در گردآوری و استفاده از اطلاعات توسط مدیران ناشران خصوصی شهر تهران (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناخت مدیران نشر خصوصی با استفاده از منابع اطلاعاتی از محیط بیرونی سازمان تجاری آنهاست تا با اطلاعات موثق بتوانند در مورد نشر کتاب‏های خود بهترین تصمیم را بگیرند. جامعه آماری شامل 757 ناشر فعال است که 260 نفر از آنها با روش تصادفی ساده نمونه‏گیری شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه پویش محیطی شامل 16 منبع اطلاعاتی و 6 بخش محیطی بیرونی است. روایی ابزار پژوهش، صوری و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، عدد 93% محاسبه گردید. نتایج نشان داد که رابطه معنی‌داری بین مدیران ناشران خصوصی شهر تهران با پویش محیطی و منابع اطلاعاتی و دسترسپذیری منبع اطلاعاتی وجود دارد. از بخش‏های محیط بیرونی، بخش اقتصادی و مشتریان و رقبا مهمترین بخش‏های محیطی بوده‏اند. از منابع اطلاعاتی نیز کارکنان زیردست و یادداشت‏های داخلی، مهمترین منبع اطلاعاتی بوده‏اند. رادیو تلویزیون و انتشارات دولتی و نشریات ادواری نیز به میزان کمتری مورد استفاده قرار گرفته‏اند. براساس تحلیل‏های پیرسون، بین دسترس‏پذیری از یک منبع اطلاعاتی و تناوب استفاده از آن در پویش محیطی در سطح کمتر از (001/P < ) رابطه معنی‌داری وجود داشت.

عنوان مقاله [English]

Environmental Scanning in Acquisition and Use of Information by the Managers of Private Publishers in Tehran City

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Babalhavaeji 1
  • Ibrahim Hosseini 2
چکیده [English]

The purpose of this study was the investigation of managers of private publishers of Tehran (MPPT) in using at information source to acquire information about their organization's external environment and to use it on decision-making. Research methods were analytical survey and statistic population 260 managers for research was selected by random sampling methods from Morgan table. Questionnaires were used as an instrument for data collecting and sent to publishers by email. In this study, environmental scanning, information source, information source accessibility selected as dependent variable, and measured with MPPT as independent variable. Binomial test and Pearson correlation analysis test were used for analyzing questions and hypothesis. The investigation results showed that findings from research questions results indicated significant relationship among independent variables (MPPT) with the dependent variables- environmental scanning, information sources, source accessibility of information. In the external environment, the sectors of economic, customers and competitors were the most important environmental sectors, and information sources were also available under subordinate staff, internal memoranda, circulars were most important source of information and television and radio, government publications and periodicals periodic rate also have been used less. There was relationship between the source accessibility of information and the frequency of its use in environmental scanning statistically significant between levels of less than (P < %001>) based on Pearson’s correlation analysis.