طرح ایجاد نظام اشاعه گزینشی اطلاعات برای اعضاء هیئت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 بنیاد ایرانشناسی

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف طرح ایجاد نظام اشاعه گزینشی اطلاعات برای اعضاء هیئت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران که در سال تحصیلی 1385-1386 اجرا شد، آن بوده است تا از طریق سه مرحله پیمایش در بین استادان این دانشکده، نیازهای اطلاعاتی ایشان را شناسایی کند و در طول یک دوره زمانی یک‌ساله نسبت به تأمین این نیازها از طریق خدمت آگاهی‌رسانی جاری به اشاعه اطلاعات گزینشی اقدام نماید. نتایج حاصل از این پژوهش مؤید آن است که طرح ایجاد نظام اشاعه اطلاعات گزینشی در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی از نظر جامعه پژوهشی، بر رفتار اطلاع‌یابی آنان اثر دارد. از سوی دیگر، این طرح بر کیفیت تدریس استادان اثر دارد و سنجش کارآمدی مجموعه منابع اطلاعاتی در دسترس دانشگاه را تسهیل می‌نماید. رضایت آنان از طرح، تأکیدی بر ایجاد و تقویت و استمرار این خدمت است. پیشنهاد می‌شود که در گام‌های بعدی انجام این طرح در سطح دانشکده‌های علوم انسانی و دانشگاه و پس از آن، در سطح ملی انجام شود. انجام آن می‌تواند موجب تأثیرات مثبتی بر روند آموزش و پژوهش در جامعه علمی دانشگاهی شود.

عنوان مقاله [English]

Project for Establishing a Selected Dissemination of Information Service for the Faculty Members at Education and Psychology Faculty, University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Fadaei 1
  • Fatima Fahimnia 1
  • Seyyed Mehdi Hosseini 2
  • Ali Akbari 3
چکیده [English]

The project aim was to establish an SDI (Selected Dissemination of Information) service for the faculty members at University of Tehran, faculty of psychology and education. The project was carried out during the 2006-2007 period. First, a three stage survey was conducted to identify the information needs which were then served using a current awareness service over the period. Findings confirmed that the SDI project significantly impacted on the faculty information seeking behavior. Furthermore, there had been evidence supporting the fact that it has also influenced the quality of instruction by facilitating the overall efficacy of information sources collected. It was the intent of researchers to expand this project at later stages to include all humanities faculties in the university and if possible at a national level.