بررسی قابلیت‌های اینترانت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در مدیریت دانش (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 شرکت پارس آذرخش

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیت‌های اینترانت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در مدیریت دانش از دیدگاه کاربران انجام گرفته است. روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعه پژوهش، یک نمونه طبقه‌ای به تعداد 252 نفر از کارکنان و اعضای هیئت علمی را شامل می‌شود. تحلیل یافته‌ها نشان داد که اعضای هیئت علمی بیشتر از کارکنان در طول روز به اینترانت سازمان مراجعه می‌کنند و از دیدگاه بیشترین درصد کاربران، محتوای اطلاعاتی ارائه‌شده در آن تاحدودی مفید است و بین میانگین مطابقت قابلیت‌های اینترانت سازمان با نیازهای کارکنان و مطابقت آن با نیازهای اعضای هیئت علمی، تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. به‌علاوه، کاربران در زمینه اشتراک دانش در حد کمی نقش داشته‌اند و بررسی‌ها نشان داد بین میزان مشارکت کارکنان و اعضای هیئت علمی نیز تفاوت معنی‌داری وجود نداشته است. همچنین براساس سایر یافته‌ها، مهمترین مشکل کاربران، وجود سانسور و عدم ارائه اطلاعات مناسب و کاربردی در محتوای اینترانت سازمان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Intranet Potentials of NLAI and Its Role in Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • Nadjla Hariri 1
  • Sahar Abbasi 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the intranet potentials in National Library and Archive of IR of Iran (NLAI). This study was done using survey method. The population of study was 252 of employees, faculty members and administrators of NLAI. The findings showed that faculty members visited the organization's intranet more than staff during the day. According to the point of view of the most users, the content was somehow useful and also there was no significant difference between intranets' potentials of NLAI in meeting the needs of staff and faculty members. Moreover, users had a little contribution in knowledge sharing and there was no significant difference in participation rate among employees and faculty members in knowledge sharing via NLAI intranet. According to other findings, lack of proper and efficient content and censorship were the most important problems of users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intranet
  • Knowledge Management
  • Knowledge sharing
  • National Library and Archive of IR of Iran