وب‌سنجی دانشگاه‌های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه پیام نور کرمانشاه

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله، وب‌سایت‌های دانشگاه‌های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری با استفاده از روش وب‌سنجی بررسی شده است. کل پیوندها، پیوندهای دریافتی، هم‌پیوندی‌ها، میزان رؤیت، عامل تأثیرگذار خالص و تجدیدنظرشده وبی، و همکاری گروهی میان دانشگاه‌ها تحلیل شده است. از میان 77 وب‌سایت دانشگاه، بهدلیل مشکلات فنّی فقط 69 دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. این تعداد در بخش تحلیل همپیوندی‌ها و تعیین وب‌سایت‌های پربسامد، به 52 وب‌سایت کاهش یافت. نتایج نشان داد وب‌سایت دانشگاه‌های تهران و پیام نور و علم و صنعت، از نظر میزان رؤیت، رتبه‌های نخست تا سوم را به‌خود اختصاص دادند. اما، ضریب تأثیرگذاری وب‌سایت دانشگاه‌های محقق اردبیلی و صنعتی جندی‌شاپور و زابل نسبت به بقیه بیشتر بود. یافته‌های ناشی از تحلیل هم‌پیوندی این وب‌سایت‌ها، بهروش دسته‌بندی خوشه‌ای، نشان داد که آنها در 6 خوشه با هم دسته شدند. همچنین، 12 وب‌سایت به‌صورت مستقل باقی مانده و از هم‌پیوندی ضعیف‌تری نسبت به سایر وب‌سایت‌ها برخوردار بوده‌اند. یافته‌های حاصل از تحلیل به‌روش مقیاس چندبعدی این وب‌سایت‌ها حاکی از آن بود که وب‌سایت‌ها در 5 خوشه با هم همکاری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Webometrics of Iranian Universities Dominated by the Ministry of Science, Research and Technology

نویسندگان [English]

 • Mohsen Nowkarizi 1
 • Faramarz Soheili 2
 • Farshid Danesh 3
 • Maryam Ryazipoor 4
 • Faezeh Mesrinejad 4
چکیده [English]

This research aimed to investigate visibility, web impact factor (WIF), and the collaboration rate of the websites of the Iranian universities under coverage of Science, Research and Technology Ministry, using an analysis of the various links among these websites and webometrics. From all 70 websites belonging to the Iranian universities, due to some technical problems, only 69 ones were reviewed through Yahoo, in a period of one month (October 6 – November 5, 2008). These were decreased to 52 websites in analysing co-links and identifying hi-frequency websites. The results indicated that Tehran, Payame Nour and Elmosanat websites were the most visited sites. The websites of Mohaghegh Ardabili, Industrial Jondi Shapoor and Zabol Universities had the most WIF and RWIF. In-link analysis results showed that the investigated websites had collaborated in 6 clusters, and a multidimensional scale illustrated the collaboration of these websites in 5 clusters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian university websites
 • website analysis
 • webometrics
 • web impact factor (WIF)
 • visibility
 • link analysis