بررسی چالش‌های پذیرش و کاربرد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در بین دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان براساس مدل موانع کاربرد فاوا (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌‌ها)

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 دانشکده علوم تربیتی اصفهان

3 دانشگاه فدرال کازال روسیه

چکیده

مناسب بودن استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش موضوع پژوهش‌های بسیاری بوده است، اما همیشه چالش‌هایی بر سر راه کاربران فاوا و به‌ویژه دبیران وجود دارد که مانع از پذیرش و کاربرد فاوا در برنامه درسی آنان می‌شود. بنابراین، هدف اصلی این مقاله بررسی این نوع چالش‌ها از دید دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان براساس مدل موانع کاربرد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. در این مدل، موانع به چهار دسته سازمانی، مدیریتی، آموزشی، و مالی-تجهیزاتی تقسیم شده است. در پژوهش کیفی حاضر، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی یافته‌ها، دیدگاه‌های دبیران در مورد موانع کاربرد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته با 5 سؤال باز استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را همه دبیران مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه شهر اصفهان در سال تحصیلی 87-88 تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 110 نفرشان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از محاسبه میانگین و فراوانی و تحلیل محتوی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بیشتر دبیران، مهمترین مانع کاربرد فاوا را مربوط به دسته آموزشی دانسته‌اند. آنان عدم آموزش صحیح برای استفاده از فاوا در کلاس‌های ضمن خدمت را از چالش‌های مهم کاربرد فاوا در تدریس بیان کرده‌اند. عدم مدیریت صحیح برای اجرای برنامه‌های تلفیق فاوا در برنامه درسی، عدم حمایت سازمانی، و عدم وجود امکانات مالی و تجهیزات در مدارس، به‌ترتیب از دیگر موانع کاربرد فاوا بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Challenges for Adopting and Implementing of Information and Communication Technologies (ICT) by Isfahan High Schools Teachers: Based On the Model of Barriers in ICT Usage

نویسندگان [English]

  • Bibi Eshrat Zaman 1
  • Ahmad Abedini 2
  • Nassim Soleymani 3
  • Narjes Amini
1
2
3
چکیده [English]

Relevance and usefulness of information and communication technologies (ICT) have been investigated in many researches. There are many challenges for ICT users, especially for teachers that act as inhibitor factors for using ICT in their jobs. The main purpose of this paper was to investigate these challenges in the view point of high school teachers in Isfahan city based on ICT use barriers model. In the model, barriers have divided into four groups: organizational, managerial, educational, and financial-instrumental. The research was based on qualitative method. For analyzing data descriptive-analysis method was used. For gathering data, researcher made questionnaire including 5 open ended had been used. Survey population included teachers of all high schools in Isfahan city in 1387-88 academic years. 110 teachers were selected by using cluster random sampling method. For data analysis, content analysis method was used to calculate the mean and frequencies. Findings indicated that most teachers have explained the lack of proper in-service training programs for their use of ICT as the most important obstacles for using ICT in teaching. Lack of suitable managerial strategies for implementing ICT in curriculum, lack of organizational support and lack of financial resources and equipments in schools, respectively, were other barriers in using ICT in Iranian high schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : challenges
  • information and communication technologies (ICT)
  • usage barriers model
  • teachers in high schools
  • Isfahan City