مقایسه مهارت‌های جستجوی پیوسته بین دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی بندرعباس و رفسنجان در سال‌های 1387- 1388

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی و مقایسه مهارت‌های جستجوی پیوسته و تعیین عوامل اثرگذار بر شناخت و آشنایی با این مهارت‌ها در میان دانشجویان پزشکی عمومی دو دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس و رفسنجان با جامعه آماری 545 نفر دانشجو به‌روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش آماری توصیفی به کمک نرم‌افزار آماری SPSS انجام شد. با استفاده از 7 مهارت جستجوی پیوسته و عوامل اثرگذار بر شناخت و آشنایی با این مهارت‌ها تلاش شد تا ضمن شناخت عوامل اثرگذار، میزان آشنایی و شناخت دانشجویان با هرکدام از مهارت‌های جستجوی پیوسته و با استفاده از سؤالات تخصصی، میزان مهارت سنجیده و نقاط قوت و ضعف هریک از دو گروه با یکدیگر مقایسه شود. نتایج پژوهش نشان داد که سطح شناخت و آشنایی با مهارت‌های جستجو در دانشجویان پزشکی عمومی بندرعباس بیشتر از رفسنجان است. در سؤالات تخصصی مهارت‌های جستجو تفاوتی بین دانشجویان دو دانشگاه مشاهده نشد. عواملی مانند میزان تسلط بر زبان انگلیسی، سنجش توانایی خود در بازیابی اطلاعات، علاقه‌مندی به کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی، کسب اطلاعات نوین از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی، ارائه مقاله در کنگره‌ها و همایش‌ها،‏‏‏ میزان تجربه قبلی جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی، موافق بودن با ارائه واحد درسی در زمینه جستجو، کمک گرفتن از دیگران، و میزان آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی بر روی شناخت و آشنایی نسبت به مهارت‌ها تأثیر داشتند. جنسیت، مقطع تحصیلی، تسلط بر زبان انگلیسی، تجربه قبلی جستجو در بانک‌های اطلاعاتی، و آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی بر روی بهینه بودن جستجو تأثیر داشتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Online Search Skills among Public Medical Science Students of Bandar Abbas and Rafsanjan Universities in 2008- 2009

نویسنده [English]

  • Mahboobeh Mahmoodi maybonde 1
چکیده [English]

This study aimed to review and compare online search skills and determine the factors affecting familiarity with these skills among the medical students studying at two State Universities (Bandar Abbas and Rafsanjan).The sample consisted of 545 students and data was collected by using questionnaires. The gathered data was analyzed using descriptive statistics and SPSS software. Using 7 online search skills and factors affecting familiarity with these skills, attempt was made to identify the most influential factors and also assess the students' familiarity with these skills utilizing specialized questions. Moreover, the findings of the research indicated that the overall assessment of students at Bandar Abbas was higher than that of Rafsanjan. However, there was no statistically significant difference between the two groups regarding specialized questions about online search skills. Factors such as English proficiency, the students' ideas about their ability in information retrieval, interest in medical digital library and obtaining new information using databases, their previous experience, whether the students agree with offering a course in online search skills, seeking others help familiarity with databases and interest in presenting articles in congresses. All had a significant effect on familiarity and identification of online search skills. Furthermore, gender, stage of study (basic sciences, pathophysiology or clinical), English proficiency, previous experience, and familiarity with databases had a significant effect on the effectiveness of online search skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online search skills
  • proximity searching
  • Boolean operators
  • phrase searching
  • field searching