دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 68، اسفند 1390 
شناسایی عامل‌های زیربنایی در اثربخشی نظام‌های یادگیری الکترونیکی

صفحه 385-411

فریدون یزدانی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ بهمن زندی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع


ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت یادگیرنده ‌الکترونیکی

صفحه 462-479

داود کریم زادگان مقدم؛ محسن خداپرست؛ داود وحدت


تعامل در بازیابی اطلاعات و واکاوی مدل‌های آن (ویژه نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)

صفحه 732-758

فرحناز صدوقی؛ علی ولی نژادی؛ حسین وکیلی مفرد؛ حافظ محمد حسن زاده؛ حمید بورقی