به‌کارگیری استاندارد ایزو 9126 در ارزیابی کیفیت سامانه‌های یادگیری الکترونیکی در ایران (مطالعه موردی: سامانه آموزش مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه پیام نور

3 مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده

در فرآیند آموزش و فراگیری الکترونیکی از مدت‌ها پیش بحث استاندارد به‌عنوان یک مقوله‌ بسیار مهم مطرح بوده است، به‌گونه‌ای که مؤسساتی نظیر مؤسسه مهندسی الکتریک و الکترونیک3 مدل‌های بسیاری جهت استاندارد نمودن بحث‌های مطرح در زمینه آموزش و فراگیری الکترونیکی ارائه نموده‌اند. یکی از مدل‌های ارائه‌شده در این خصوص، مدل ایزو 9126 است که در این مقاله جهت ارزیابی کیفیت سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر به‌کار گرفته شده است. این مدل جهت ارزیابی سامانه، شش متغیر اصلی ارائه نموده است که هرکدام از این متغیرها توسط چند شاخص دیگر قابل اندازه‌گیری است. هدف این مقاله، بررسی تأثیر هر یک از شش متغیر مدل، روی کیفیت سامانه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه امیرکبیر بوده است. بدین منظور، شاخص‌های مدل ایزو 9126 به‌صورت پرسشنامه درآمد و در بین نمونه‌های آماری تحقیق (120 نفر از کارشناسان و دانشجویان دانشگاه امیرکبیر) توزیع و تکمیل گردید. براساس نتایج به‌دست‌آمده، بین کیفیت سامانه فراگیری الکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هر یک از شش عامل اثرگذار مدل، رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. همچنین براساس نتایج به‌دست‌آمده، کیفیت سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه به‌ترتیب بیشترین تأثیر را از قابلیت نگهداری سامانه، کارائی سامانه، انتقال‌پذیری سامانه، عملیاتی بودن سامانه، قابلیت استفاده، و قابلیت اطمینان سامانه می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying the ISO 9126 Model to the Evaluation of an E-learning System in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Pedram 1
  • Davood Karimzadegan Moghaddam 2
  • Zhaleh Asheghi 3
1
2
3
چکیده [English]

One of the models presented in e-learning quality system field is ISO 9126 model, which applied in this research to evaluate e-learning system of Amirkabir University. This model system for evaluation, the six main variables provided that each of these variables by several other indicators was measured. Thus, the model parameters as ISO 9126 and turned the questionnaire survey among samples (120 experts and students of Amirkabir University) and the distribution were completed. Based on the results between the electronic learning systems, Amirkabir University with each of the six-factor model of effective, direct and meaningful relationship exist. Also, based on the results, the system of e-learning in Amirkabir University was affected most respectively by maintainability, efficiency, portability, functionality, usability and reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISO 9126
  • e-learning
  • Software quality