تبیین مدل رفتاری هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کردستان در تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف از پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم به استفاده از فنّاوری اطلاعات در بین هنرآموزان هنرستان‌های کشاورزی استان کردستان با استفاده از نظریه "رفتار برنامه‌ریزی‌شده"2 است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای بود که روایی ابزار با استفاده از پانل متخصصان تعیین شد و پایایی آن به‌وسیله‌ آزمون کرونباخ آلفا مورد آزمون قرار گرفت که ضرایب آلفای محاسبه‌شده برای همه بخش‌ها بالاتر از 7/0 گزارش شد. جامعه آماری این مطالعه را 71 نفر از هنرآموزان هنرستان‌های کشاورزی در استان کردستان تشکیل داد که با روش سرشماری انتخاب شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای خودکارآمدی و هنجارهای ذهنی و نگرش به استفاده از فنّاوری اطلاعات، اثر مثبت و معنی‌داری بر تصمیم به استفاده از فنّاوری اطلاعات داشتند و این سه متغیر در مجموع، 58/0 درصد از تغییرات متغیر تصمیم به استفاده از فنّاوری اطلاعات را تبیین نمودند. یافته‌های این مطالعه می‌تواند دستاوردهایی برای برنامه‌ریزان آموزش متوسطه کشاورزی در استان کردستان داشته باشد، به این صورت‌که نگرش و هنجار ذهنی و خودکارآمدی هنرآموزان کشاورزی در استفاده‌ مؤثر، از فنّاوری اطلاعات تقویت گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Intention to Use Information Technology (IT) Among Agricultural Teachers in Agricultural Vocational Schools in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Adel Sulaimany 1
  • Kiumars Zarafshani 2
چکیده [English]

: The purpose of this descriptive – co-relational study was to determine factors influencing intention to use IT among agricultural vocational teachers using Theory of Planned Behavior (TPB) in Kurdistan province. Data was collected using researcher-made questionnaire. The validity was confirmed using a panel of experts and reliability was assessed using Cronbach's alpha yielding 0.7 for all sections. The population consisted of agricultural vocational teachers in Kurdistan province (N =71). All teachers participated in the study. Regression analysis revealed that self-efficacy, subjective norms, and attitude towards using IT explained 58% variance in intention to use IT. The result of this study has implications for agricultural vocational system in Kurdistan province in that attitude, subjective norm, and
self-efficacy should be further enhanced if teachers are to continue using IT in their educational activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Theory Planned Behavior
  • agricultural vocational schools
  • TPB model
  • Kurdistan Province