ارائه شاخص‌‌های سنجش آمادگی الکترونیکی در کتابخانه‌های دانشگاهی براساس مدل IUP

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

میزان آمادگی یک جامعه یا سازمان برای مشارکت و بهره‌مندی از توسعه‌ فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات، آمادگی الکترونیکی تعریف می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه شاخص‌هایی برای سنجش سطح آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی است. در همین رابطه، متون و منابع منتشرشده در حوزه آمادگی الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت که درنهایت مدل IUP (Information Utilization Potential ) به‌عنوان مرجع مورد استناد قرار گرفت. سپس، با استفاده از روش دلفی و با بهره‌گیری از نظر خبرگان حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی، شاخص‌های سنجش آمادگی الکترونیکی متناسب با کتابخانه‌های دانشگاهی ارائه شد. پس از مناسب‌سازی و انجام تجزیه و تحلیل‌های آماری، شاخص‌هایی در قالب 5 بعد اصلی (شامل سازمان و مدیریت، نیروی انسانی، اطلاعات، فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات، و ارتباط با محیط‌) شامل 82 شاخص فرعی مورد تأیید قرار گرفت. امید است نتایج حاصل از یافته‌‌های پژوهش حاضر بتواند ابزار مناسبی را برای متولیان و پژوهشگران حوزه فراهم بیاورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Criteria to Measuring of the E-readiness Level of Academic Libraries Based of IUP Model

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Norouzi 1
  • Ismaiel Jafarpour 2
چکیده [English]

Preparation of a community or organization to take part and benefit from development of information and communication technology defined as e-readiness. The aim of this study was determining criteria to measuring of the e-readiness level of academic libraries. In this regard, the published literature in the field of
e-readiness reviewed, and eventually the IUP (Information Utilization Potential) model cited as a reference. Then, using the Delphi method and library and information science experts' help, e-readiness assessment indicators were presented for academic libraries. After customization and performing statistical analysis, indicators in the form of five basic dimensions (including the organization and management, human resources, data, information and communication technologies, and the relationship with the environment), including 82
sub-criteria confirmed. It was hope that the results of current research findings to bring the right tool for the custodians and researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : E-readiness
  • Evaluation Criteria
  • Academic Libraries
  • ICT
  • Measuring