ارائه الگویی برای تعیین میزان اهمیت ویژگیهای رابط‌کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران (ویژه‌نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

رابط‌کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی تعامل بین کاربر و محیط اطلاعاتی را برعهده دارد و امکان دریافت بازخوردهای لازم از این طریق حاصل میشود. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای تعیین میزان اهمیت ویژگیهای مطرح در رابط‌کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی ایران مبتنی بر روش دلفی است. در همین رابطه و پس از مطالعه اولیه متون و منابع مرتبط و تهیه سیاهه محقق‌ساخته با اعمال نظر پانل دلفی، 10 ویژگی و معیار اصلی (جستجو، انسجام، راهنمایی، راهبری، طراحی، تصحیح خطا، نمایش اطلاعات، کنترل کاربر، زبان رابط، و سادگی) شامل 114 ویژگی و مؤلفه فرعی برای تعیین اهمیت آنها در طراحی رابط‌کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی ایران انتخاب شد. در مرحله بعد، براساس نمرات به‌دست‌آمده از پانل دلفی، میزان اهمیت هریک از ویژگی‌های فرعی در طراحی رابط‌کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی ایران مشخص گردید. درنهایت، ویژگی کلی زبان رابط و تصحیح خطا به‌ترتیب حائز بالاترین و پایینترین امتیاز شدند. هرچند اختلاف امتیاز مربوط به ویژگیهای کلی و فرعی فاصله زیادی ندارد، براساس نظر پانل دلفی به‌کارگیری آنها در طراحی رابط‌کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی ایران پیشنهاد میشود. امید است نتایج حاصل از یافتههای پژوهش حاضر بتواند تصویر روشنی از ویژگیهای لازم در طراحی رابط‌کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی ایران ارائه و اهمیت به‌کارگیری هریک از آنها را تعیین کند. از سوی دیگر، به‌عنوان ابزاری برای تشخیص میزان توانمندی رابط‌کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی ایران از دید صاحبنظران و استفاده‌کنندگان آنها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Model to Determine of Importance the Characteristics of Iranian Digital Libraries User Interface

نویسنده [English]

  • Yaghoub Norouzi
چکیده [English]

User interfaces in digital libraries are responsible for interaction among users and information environment and creation the feedback. Therefore, the aim of this study was offering a model to find of importance the characteristics of Iranian digital libraries user interface based of Delphi method. In relation, after study of the related literature and providing the researcher constructed checklist regarding the Delphi panel, ten key criteria (search, consistency, guidance, navigation, design, error correction, presentation, user control, interface language, and simplicity) included 114 features and sub-components were selected to find of importance of them in the design of Iranian digital libraries user interfaces. Then, based on obtained scores from the Delphi panel, importance of each sub-feature determined in the design of Iranian digital libraries user interfaces. Finally, the criteria of the interface language and error correction in sequence gained the highest and lowest score. Although the difference among of criteria's and sub-components were low and according to the Delphi panel using them in the design of Iranian digital libraries user interface offered. It was hope that the results of this study could present needed features and their importance in designing in digital libraries user interface. On the other hand, it could be used as a tool for the determination of capabilities of Iran digital libraries user interfaces from experts and their user's opinion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital libraries
  • user interfaces
  • Modeling
  • HCI