بررسی رابطه بین میزان علاقه‌مندی به فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و سطوح کاربرد آن براساس مدل پذیرش مبتنی بر علاقه هال و هارد

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان علاقه‌مندی و به‌کارگیری فنّاوری اطلاعات و ارتباطات براساس مدل پذیرش مبتنی بر علاقه هال و هارد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، دبیران دوره‌ متوسطه شهر اصفهان بودند. نمونه آماری شامل 110 نفر از دبیران مدارس متوسطه بودند که به‌شیوه‌ نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه: الف) پرسشنامه مراحل علاقه‌مندی هال و هارد و ب) پرسشنامه سطوح کاربرد گریفن و کریستنسن بود. داده‌های حاصل از پژوهش با روش آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون بررسی شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین سطوح به‌کارگیری فاوا (عدم استفاده، آشنایی، آمادگی، تجدید و نوسازی، استفاده عادی ، بهبود، تلفیق، و استفاده مکانیکی) و مراحل علاقه‌مندی (آگاهی، کسب اطلاعات، شخصی‌سازی، مدیریت فرایند، ارزیابی، هماهنگی، و تمرکز مجدد) در همه سطوح رابطه معنی‌دار مثبت وجود داشت. فقط بین سطح به‌کارگیری و مرحله مدیریت رابطه معنی‌دار وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Teachers’ Concern toward Information and Communication Technology and Levels of Their Usage According to Concern Based Adoption Model

نویسندگان [English]

  • Nasim Soleimani 1
  • Bibi Eshrat Zaman 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relation between teachers’ concern toward information and communication technology and their usage levels according to Hall and Hord’s Concern Based Adoption Model. Research population was high school teachers in Isfahan city. The sample included 110 teachers selected by clustering random sampling method. The research method was correlation and descriptive. Research instruments were two questionnaires: A) Hall and Hord’s Concern Based Adoption Model, and B) Griffens’ and Cristinesen’s questionnaire for measuring usage levels. Data was analyzed by using correlation coefficient and regression analysis. Results indicated that there were positive relationships between information and communication technologies levels of use (non-use, orientation, preparation, mechanical use, routine, refinement, integration, and renewal) and stages of concern (awareness, informational, personal, management, consequence, collaboration, and refocusing). There was not a meaningful relationship between levels of use and management stage of concern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • Concern Based Adoption Model
  • stage of concerns
  • secondary education teachers