دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 70، مهر 1391 
موتورهای کاوش وب، و نمایه‌سازی و رتبه‌بندی اشیای محتوایی حاوی عناصر فراداده‌ای دسترس‌پذیر در محیط های اطلاعاتی پویا

صفحه 907-920

فائزه السادات طباطبایی امیری؛ سیدمهدی طاهری؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ عبدالحمید معرف زاده


کاربرد مدیریت دانش در سنجش درجه‌ی بلوغ سازمانی

صفحه 985-1009

بهروز رضایی منش؛ سینا محمد نبی؛ ساویز محمدنبی