کاربرد مدیریت دانش در سنجش درجه‌ی بلوغ سازمانی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 شرکت کیسون

3 مجتمع صنایع غذایی مائده

چکیده

: بلوغ سازمان، توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلندمدت و نتیجه تداوم رضایت ذی‌نفعان سازمان در طول زمان است. بلوغ سازمانی میسر نخواهد شد، مگر آنکه سازمان بتواند تغییرات محیطی خود را شناسایی نماید و از آن تغییرات در جهت به‌روزآوری برنامه‌های راهبردی و چشم‌انداز خود استفاده کند. برای دستیابی به بلوغ، سازمان باید به‌طور مداوم تغییرات عوامل محیطی را مورد پایش قرار دهد. از طرفی، امروزه دانش تنها منبع مطمئن برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سازمان‌ها به‌شمار می‌آید. در این پژوهش، ضمن معرفی مدل‌های مدیریت بلوغ سازمان و مدیریت دانش، مدلی جهت سنجش و اندازه‌گیری درجه بلوغ سازمان ارائه گردیده است. رویکرد اصلی این پژوهش، استفاده از فعالیت‌های مدیریت دانش برای مدیریت دانش تغییرات محیطی سازمان جهت ایجاد بلوغ سازمانی بوده است. برای اثبات مدل ارائه‌شده، درجه‌ بلوغ 112 قطعه‌سازی خودرو مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت، نتایج نشان از اثبات فرضیه‌های پژوهشگران و در نتیجه، همبستگی بالای بین فعالیت‌های مدیریت دانش و بلوغ سازمان داشت. برای آزمون فرضیه‌ها و به‌منظور سنجش اعتبار پرسشنامه‌ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Management Application in Measurement of Organizational Maturity

نویسندگان [English]

  • Behrooz Rezaeemanesh 1
  • Sina Mohammadnabi 2
  • Saviz Mohammadnabi 3
1
2
3
چکیده [English]

Organizational maturity is the ability of retain or development of performance during the long-term and it is the result of the continued satisfaction of organization’s stakeholders during the time. Organizational maturity will occur through identification of environmental changes and upgrading of organization’s strategic plans and visions. Organizations shall be able to predict the environment and adapt their planning to it. Therefore, for achieving maturity, organizations shall monitor its environmental factors changes continuously. On the other hand, today knowledge is the only confidential source for creating the sustainable competitive advantage in organizations. In addition, knowledge is a tool for capture and retain of sustainable competitive advantage for organizations and they find the importance of knowledge as a strategic source, more and more. In this research, organization’s maturity and knowledge management models have been introduced and a model for measurement of maturity level of organizations has been presented. This research approach was to use knowledge management activities for managing of environmental changes knowledge to creating of organizational maturity .To proving of the presented model, maturity level of 112 automotive part producers has evaluated. Finally, the results showed that the researchers' hypotheses were true and knowledge management activities and organization’s maturity were correlated. For hypotheses test and measuring the questionnaires validity Pearson correlation coefficient has used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational maturity
  • maturity management
  • Knowledge Management
  • Strategic Management
  • Environmental analysis