شاخص‌های خروجی علم و فنّاوری در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی رابطه میان پروانه‌های ثبت اختراع‏ و تولیدات علمی مخترعان ایرانی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

2 دانشگاه تهران

3 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

تولیدات علمی برونداد و بیانگر تلاش‌های جوامع علمی و صنعتی ‏هستند. مطالعه‌ این بروندادها، گرایش‌های علمی و رویکردهای یک جامعه را نسبت به دنیای علم نشان می‌دهد. بررسی کمّی آنها نیز می‌تواند تصویری از حجم و گستردگی تلاش‌های علمی صورت‌گرفته توسط پژوهشگران منطقه یا جامعه‌ای خاص را ارائه نماید. پروانه‌های ثبت اختراع یکی از مهم‌ترین این بروندادها محسوب می‌شوند. در این پژوهش، با استفاده از داده‏های موجود در پایگاه‏های اداره ثبت اختراع اروپا3، اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا4، اداره ثبت اختراع ژاپن5، و سازمان جهانی مالکیت فکری6، اسامی مخترعان ایرانی استخراج ‌شد، وضعیت و تعداد تولیدات علمی این مخترعان نیز با استفاده از نمایه‌های استنادی مؤسسه تامپسون (آی. اس. آی) در پایگاه WoS7 مورد ارزیابی قرار گرفتند. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی ارتباط دو مقوله تعداد پروانه‏های ‏ثبت اختراع و تعداد تولیدات علمی مخترعان و در بعد ملی، نسبت پروانه‏های ثبت اختراع به کل تولیدات علمی نمایه‌شده کشور جمهوری اسلامی ایران در WoS است. در انجام این پژوهش، از روش تحلیل محتوی استفاده شده است. یافته‏های پژوهش در نهایت، به تحلیل همبستگی رسید و برای تعداد تولیدات علمی و پروانه‏های ثبت‌شده توسط مخترعان در سطح 95 درصد، ضریب همبستگی 039/0 محاسبه شد که هیچ‌گونه رابطه معنی‌داری را میان دو متغیر نشان نمی‌دهد. از نتایج قابل تأمل این پژوهش، نسبت تعداد تولید علمی مخترعان دارای مقاله به سایر پژوهشگران است. یافته‌های این پژوهش نشان‌دهنده سهم 5/6 درصدی مخترعان در مقایسه با سایر پژوهشگران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science and Technology Output Indicators in the Islamic Republic of Iran: A Case Study on the Relevance between Patents and Scientific Products of Iranian Inventors

نویسندگان [English]

  • Mohamad Alaee Arani 1
  • Nader Naghshineh 2
  • Sayyed Mahdi Taheri 3
چکیده [English]

The output of scientific products represents the efforts of scientific and industrial communities. The study on this output shows scientific attitudes and approaches of a community towards world of science. Quantitative studies can give a representation of the size and extent of the scientific efforts of researchers in special occasions, or a particular society. Patents are one of these important outputs. In this study, the names of Iranian inventors were extracted by carrying a combined search and the analysis of patent data available through Europe Patent Office (EPO), the United States Patent and Trademark Office (USPTO), Japan Patent Office (JPO), and the World Intellectual Property Organization (WIPO) databases. Inventors amount of scientific products were also evaluated by using citation indexes in Thompson Reuters (formerly ISI) Web of Science. Content analysis research method was adopted. Results of this study reported no significant correlation was found between scientific output and patent application. Findings also indicated a 6.5 percent contribution of patent researcher in comparison with non-patent researchers of Iranian indexed articles by Web of Science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patents
  • scientific productivity
  • Iranian inventors
  • United State Patent and Trademark Office
  • Europe Patent Office
  • Japan Patent Office
  • World Intellectual Property Organization