تحلیل وضعیت و روند پذیرش موتورها و ابرموتورهای جستجو توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان براساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز

نویسندگان

1 واحد علوم و تحقیقات خوزستان

2 گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت و روند پذیرش موتورها و ابرموتورهای جستجو در بین کاربران دانشگاه اصفهان براساس نظریه اشاعه نوآوری راجرز پرداخته است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی نرخ پذیرش و شناسایی قابلیت‌ها و ابزارهای مؤثر در پذیرش موتورها و ابرموتورهای جستجو در بین کاربران دانشگاه اصفهان بوده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان بوده است که تعداد 351 نفر از آنها به‌عنوان نمونه و براساس روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی نظیر میانگین،آزمون t، و آزمون ناپارامتری کروسکال- والیس (آزمون H) استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش، آزمون‌های t وکروسکال- والیس نشان دادند که میانگین پذیرش موتورها و ابرموتورهای جستجو توسط کاربران دانشگاه اصفهان از نظر جنسیت و مقطع تحصیلی و دانشکده از لحاظ آماری معنی‌دار نبوده و فقط از نظر جنسیت در پذیرش موتورهای جستجوی تخصصی معنی‌دار بوده‌ است. دیگر نتایج حاکی از آن بود که دوستان کاربران، در چگونگی پذیرش موتورهای جستجوی عمومی و راهنماهای موضوعی و استادان در چگونگی پذیرش موتورهای جستجوی تخصصی و ابرموتورها نقش مهمی داشته‌اند. بیشترین محل آشنایی کاربران با موتورها و ابرموتورهای جستجو در دانشگاه بوده است. اضافه بر این، نتایج پژوهش نشان داد که منحنی آهنگ پذیرش نوآوری در میان نمونه مورد پژوهش نرمال و S شکل نیست. همچنین، مقایسه بین استفاده از صفحات ساده و یا پیشرفته جستجو در گوگل نشان داد که در بین کاربران نسبت به صفحه جستجوی ساده، گرایش بیشتری وجود دارد و این امر نظریه راجرز را تأیید کرد. نتایج دیگر پژوهش نشان داد که انصراف از نوآوری فقط در مرحله تصمیم‌گیری نیست و این امر با نظریه راجرز در تضاد بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Search Engines and Meta Search Engines' Position by University of Isfahan Users Based on Rogers' Diffusion of Innovation Theory

نویسندگان [English]

  • Maryam Akbari 1
  • Mozafar Cheshme Sohrabi 2
  • Ebrahim Afshar Zanjani 2
چکیده [English]

The present study investigated the analysis of search engines and meta search engines adoption process by University of Isfahan users during 2009-2010 based on the Rogers' diffusion of innovation theory. The main aim of the research was to study the rate of adoption and recognizing the potentials and effective tools in search engines and meta search engines adoption among University of Isfahan users. The research method was descriptive survey study. The cases of the study were all of the post graduate students of the University of Isfahan. 351 students were selected as the sample and categorized by a stratified random sampling method. Questionnaire was used for collecting data. The collected data was analyzed using SPSS 16 in both descriptive and analytic statistic. For descriptive statistic frequency, percentage and mean were used, while for analytic statistic t-test and Kruskal-Wallis non parametric test (H-test) were used. The finding of t-test and Kruscal-Wallis indicated that the mean of search engines and meta search engines adoption did not show statistical differences gender, level of education and the faculty. Special search engines adoption process was different in terms of gender but not in terms of the level of education and the faculty. Other results of the research indicated that among general search engines, Google had the most adoption rate. In addition, among the special search engines, Google Scholar and among the meta search engines Mamma had the most adopting rate. Findings also showed that friends played an important role on how students adopted general search engines while professors had important role on how students adopted special search engines and meta search engines. Moreover, results showed that the place where students got the most acquaintance with search engines and meta search engines was in the university. The finding showed that the curve of adoption rate was not normal and it was not also in S-shape. Morover, among simple and advanced pages of Google, a specific bias toward simple search pages could be seen in users. This part of the study confirmed Rogers’ theory. Other results of the study indicated that renouncement of innovation was not only in decision phase. This part of the investigation was in conflict with Rogers’ theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Search Engines
  • meta search engines
  • Rogers diffusion of innovation
  • adoption rate
  • user studies
  • Isfahan University