دوره های عمر سازمان و نظریه مراحل رشد فنّاوری اطلاعات

نویسندگان

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

سازمان‌ها در عمر خود رفتارهای متفاوتی را در زمینه‌های مدیریت، اداره کسب‌وکار، و نظام‌های سازمانی نشان می‌دهند. از سویی دیگر، توسعه به‌کارگیری فنّاوری اطلاعات در عصر حاضر به‌کارگیری آنها را بخشی از الزامات کسب‌وکار نموده است. به‌کارگیری نظام‌های مدیریتی مناسب در دوره‌های عمر سازمانی بر موفقیت عبور از هر مرحله مؤثر است و هم‌سویی و هماهنگی فنّاوری اطلاعات با الزامات کسب‌و‌کار بر اثربخشی مدیریت در این دوره‌های عمر سازمانی مؤثر واقع می‌شود. پژوهش حاضر، وجود ارتباط معنی‌دار بین رفتارهای مدیریت و فنّاوری اطلاعات را در دوره‌های مختلف عمر و رویکردهای عمومی انتخاب‌شده توسط سازمان‌ها بررسی نموده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که سازمان‌ها در دوره‌های مختلف عمر خود، دارای رویکردهای متفاوتی نسبت به استفاده از فنّاوری اطلاعات هستند و مواجه شدن آنها با چالش‌های منحصر به فرد در هر مرحله، سبب بروز تجارب مشابه در بهره‌برداری از فنّاوری در هر یک از مراحل عمر سازمان‌ها شده است. مدل عمومی به‌کارگیری نظام‌های اطلاعاتی و فنّاوری اطلاعات در دوره‌های مختلف عمر سازمانی بخشی دیگر از نتایج پژوهش است که شناخت موارد این انطباق می‌تواند مبنای انتخاب و توسعه فنّاوری اطلاعات در سازمان‌ها برای پاسخ به نیازهای هر دوره عمر سازمانی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Life Cycle and the Growth of Information Technology Stage Theory

نویسندگان [English]

  • Jamshid Nazemi
  • Ali Bagheri
چکیده [English]

: Organizations have the different patterns of behaviors on management practice and the use of systems during their life cycle and due to rapid growth of information technology, the application of appropriate technologies is becoming an essential part of business, as well. The adaptation of appropriate management systems on different stages of organizational life period will affect on sustainability of the firms and success to move to next stage and alignment and collaboration schema of IS/IT and business requirement affects on management effectiveness at every stage. This research investigated the significance of relationship between management behavior and IS/IT usage and the generic approach selected by companies. The results showed that organizations have chosen different approach during their life cycle and as they faced with unique challenges on each stage, a common practice on using information technology and applications became part of organizational life cycle. A generic model for information technology usage on organization life cycle was also developed that will assist organizations to select and develop IS/IT plans which addresses the requirements for each stage of life cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational life cycle
  • Information Technology
  • information system
  • Business management
  • stage theory