بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر انتخاب راهبردهای مدیریت دانش در حوزه محصول (مطالعه موردی: دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

چکیده

پژوهش حاضر، به‌منظور بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر انتخاب راهبرد‌های مدیریت دانش در حوزه‌ محصول شکل گرفت. در این پژوهش، تأثیر عدم اطمینان محیطی بر انتخاب راهبرد اکتشاف دانش و بهره‌برداری دانش با آزمون سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری مورد نظر شامل رؤسا و معاونان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی بود که 28 دانشگاه و 48 نفر پاسخ‌دهنده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی و از حیث روش، از نوع پژوهش‌های علّی محسوب می‌شود. فرضیه‌ها با استفاده از مدل رگرسیون مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج نشان ‌داد که عدم اطمینان محیطی تأثیر مثبتی بر راهبرد‌های اکتشاف دانش و بهره‌برداری دانش در حوزه محصول دارد. نتایج این پژوهش نقشی را که راهبرد‌های مدیریت دانش در حوزه‌ محصول دارند، روشن‌تر کرد و چشم‌اندازهایی را برای مدیران دانشگاه‌ها فراهم ساخت تا خدمات آموزشی و پژوهشی خویش را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Environmental Uncertainty on the Selection of Knowledge Management Strategies in the Field of Product (Case Study: Universities and Higher Educational Institutes in Khorasan-e-Razavi)

نویسندگان [English]

  • Alireza Bafandeh Zendeh 1
  • Samad Aali 2
  • Davoud Norouzi
  • Mohammad Amin Joreir Ahmadi3
1
2
چکیده [English]

This study investigated the effect of environmental uncertainty on the selection of knowledge management strategies in the domain of product. However we investigated the effect of environmental uncertainty on the selection of knowledge detection strategies and knowledge revenue by testing three hypotheses. The statistical universe included chancellors and assistants of universities of Khorasan-e-Razavi that 28 universities and 48 repliers were selected as the sample of study. This study with the view of quarry was sort in applied researches and with the view of method was sort in causal researches. Hypotheses were tested by using regression model and results showed that environmental uncertainty had positive impact on knowledge detection strategies and knowledge revenue in domain of product. Also results cleared the role of knowledge management strategies in the domain of product and prepared perspectives to chancellors of universities to improve their education and research

کلیدواژه‌ها [English]

  • : environmental uncertainty
  • knowledge management strategies in the field of product
  • knowledge exploration strategy in the field of product
  • knowledge exploitation strategies in the field of product