بررسی میزان آشنایی و کاربرد معیارهای کیفیت اطلاعات وب: نمونه مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان توجه به کیفیت اطلاعات از سوی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز است که به روش متن پژوهی و توصیفی پیمایشی از طریق پرسشنامه انجام شده است. حجم نمونه انتخاب شده 384 نفر است و از روش‌های آماری تحلیل واریانس طرح تکراری و آزمون شفه برای بررسی سؤالات پژوهش استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در میزان توجه به چهار معیار باورپذیری، دامنه، امنیت و قابلیت فهم در بین دانشجویان رشته‌های مختلف تفاوت معنادار دارد. در میزان توجه به چهار معیار اعتبار، روزآمدی، کامل بودن و باورپذیری در بین دانشجویان سطوح مختلف تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین در میزان توجه دانشجویان زن و مرد به هفت معیار دسترس‌پذیری، عینیت، کامل بودن، باورپذیری، دامنه، امنیت و قابلیت فهم تفاوت معنادار وجود دارد. امّا به طور کلی تفاوت معناداری از نظر میزان توجه به همه 14معیار کیفیت اطلاعات وب در بین رشته‌های مختلف، سطوح تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و جنسیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز، مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Acquaintance and Application of Web Information Quality Criteria: A Case Study of Post-Graduate Students in Shiraz University

نویسندگان [English]

  • zahir Hayati
  • Leila Dehghan
چکیده [English]

Web is developing very fast. It is a resource to publish electronic information. There is no standard on the web so it is important that we identify information quality on the web. To this aim, this survey first identified fourteen web information quality criteria and then a questionnaire based on these criteria was used to investigate the amount of attention to and application of web information quality criteria among post-graduate students of Shiraz University while searching for information in the web. Data was analyzed using inferential statistics such as repeated measures. The results indicated that the amount of attention to the web information quality criteria differed for each of the criteria on the basis of the user's information needs, knowledge and experiences, their aims of searching for information and the amount of their tolerance for biased information. In general, no significant differences were found on the amount of attention to information quality criteria among different disciplines, MA and PhD levels and the sex of graduates in Shiraz University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information quality
  • web information quality
  • web information quality criteria
  • web information validity
  • web information quality identification