عارضه‌یابی عملکرد تحقیق و توسعه کشور در دو بخش تولید و انتشار علم با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای (Network DEA)

نویسندگان

چکیده

در عصر جهانی‌سازی و رقابت شدید، سازمان‌های تحقیق و توسعه ملی در تنگنای شدیدی جهت فعالیت مؤثر و کارا قرار گرفته‌اند. زمانی‌که بخشی از سرمایه‌های ملی بر روی مراکز تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌شود، این مراکز مسئول پاسخگویی در قبال عملکرد خود به جامعه هستند. هدف از این پژوهش، ارزیابی کارایی نسبی عملکرد تحقیق و توسعه بخش علوم و مهندسی ایران در دو بخش تولید و انتشار علم با استفاده از سازوکار "تحلیل پوششی داده‌ها" است. در این بین، فعالیت‌های تحقیق و توسعه 14 کشور منطقه استخراج شد. در این راستا، برای ارزیابی کارایی نسبی آنها در بخش تولید علم، از ورودی‌هایی همچون نرخ ثبت‌نام در رشته‌های علوم و مهندسی، تعداد پژوهشگران تحقیق و توسعه، هزینه تحقیق و توسعه و خروجی‌هایی همچون تعداد مقالات علمی و مهندسی و پروانه‌های ثبت اختراع دریافتی بین‌المللی و در بخش انتشار علم، از ورودی‌های تعداد مقالات علمی و مهندسی و پروانه‌های ثبت اختراع دریافتی بین‌المللی و خروجی‌هایی همچون صادرات فنّاوری پیشرفته و میانگین ارجاع به مقالات استفاده شد. نتایج نشان داد که در بخش تولید علم، از 14 کشور تحت بررسی تعداد چهار کشور و در بخش انتشار علم، تعداد نه کشور در میان کشورهای منتخب ناکارا هستند. از نتایج قابل تأمل این بود که ایران در بخش تولید علم از جایگاه مناسبی در بین کشورهای منتخب برخوردار نیست، ولی در بخش انتشار علم توانسته است بیشترین کارایی را از مدل تحلیل پوششی داده‌ها به‌دست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Failure Finding the Iran's Research and Development Performance in both Sectors: the Production and Publishing of Knowledge Using Network DEA

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Tahari Mehrjadi
  • Hamid Babaei Meybodi
  • Somaye javidi
چکیده [English]

In the era of globalization and intense competition, the research and development national organizations have been in the strong dilemma for the efficient activities. When part of the national capital would be invested on research and development centers, these centers are responsible of the answer for their performance. The purpose of this study was to evaluate the relative efficiency the Iran's research and development performance in the region in both sectors: the production and publishing of knowledge using Network DEA. So the research and development activities from 14 countries region were extracted to assess their relative efficiency. In the production sector, the inputs such as enrollment rates in the sciences and engineering fields, number researchers, costs research and development and the outputs such as number patents, number papers engineering and scientific were used. In sector publishing of knowledge, the inputs such as number patents, number papers engineering and scientific and outputs such as export technology modern and mean reference to the articles were used. The results showed that in the sector of the production of knowledge, four countries and in the sector of the publishing of knowledge, nine countries were inefficient. It was noteworthy that Iran in the sector of the production of knowledge did not have the proper place between the selected countries, but in the sector of the publishing of knowledge it was able to gain maximum efficiency from the DEA models..

کلیدواژه‌ها [English]

  • relative performance
  • Research and Development
  • DEA
  • network DEA