مدل سنجش موفقیت نرم‌افزارهای متن باز در ایران: دیدگاه رضایت کاربران نهایی (ویژه نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

توسعه روزافزون نرم‌افزارهای متن باز، مشکلات و فرصت‌های زیادی برای تولیدکنندگان نرم‌افزار ایجاد کرده است. نیاز ایران به امنیت، استقلال نرم‌افزاری، توسعه فنّاوری اطلاعات، و بهره‌وری اقتصادی، موجب روی آوردن به این نرم‌افزارها در سطح ملی گردید. کاربران، کلید موفقیت طرح‌های نرم‌افزاری هستند و عدم توجه به دیدگاه آنان می‌تواند به عدم موفقیت طرح بیانجامد. اما، مدل بومی مناسبی جهت سنجش جنبه‌های مختلف موفقیت نرم-افزارهای متن باز، از دیدگاه کاربران وجود ندارد. این مقاله با بررسی مبانی نظری موضوع، ابعاد و شاخص‌های موفقیت نرم‌افزارهای متن باز را شناسائی نموده و مدلی مفهومی برای سنجش موفقیت طرح ملی آن ارائه داده است. برای اعتبارسنجی مدل، داده‌های مورد نیاز توسط پرسشنامه آنلاین از کاربران متن باز جمع‌آوری و با روش تحلیل مسیر، تحلیل شده‌اند. نتیجه حاصل شامل تأثیر معنی‌دار و مثبت متغیرهای رضایت کاربر، کیفیت خدمات انجمن، کیفیت نرم‌افزار متن باز، رعایت حق مالکیت معنوی، و امنیت در موفقیت نرم‌افزارهای متن باز بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Open Source Software Success Model for Iran: End-User Satisfaction Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Ali Niknafs
  • Shaban Elahi
چکیده [English]

The open source software development is notable option for software companies. Recent years, many advantages of this software type are cause of move to that in Iran. National security and international restrictions problems and also software and services costs and more other problems intensified importance of use of this software. Users and their viewpoints are the critical success factor in the software plans. But there is not an appropriate model for open source software case in Iran. This research tried to develop a measuring open source software success model for Iran. By use of data gathered from open source users and online survey the model was tested. The results showed that components by positive effect on open source success were user satisfaction, open source community services quality, open source quality, copyright and security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • user satisfaction
  • open source software national plan
  • measuring success
  • success model