ارزیابی هستی‌شناسی‌ها: بررسی معیارها، رویکردها و سطوح (ویژه نامه ذخیره،‌بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هستی‌شناسی، دانش ساختاریافته در مورد یک حوزه خاص است که از طریق ارائه مفاهیم و روابط میان آنها در آن حوزه شکل می‌گیرد. امروزه، به‌دلیل طراحی هستی‌شناسی در حوزه‌های موضوعی مختلف، ارائه معیارهایی برای گزینش مناسب‌ترین هستی‌شناسی، ضروری است. مقاله حاضر در نظر دارد معیارها و رویکردها و سطوح مختلف ارزیابی هستی‌شناسی را بررسی کند. بدین منظور، ابتدا مراحل مختلف ارزیابی هستی‌شناسی‌ها بررسی شد. سپس، مهمترین رویکردها در ارزیابی هستی‌شناسی‌ها، شامل رویکرد استاندارد طلایی، رویکرد وظیفه‌‌محور، رویکرد استخراج داده، و رویکرد معیار‌محور، مطرح گردید. معیارهای ارزیابی هستی‌شناسی شامل معیارهای مطرح‌شده توسط صاحب‌نظران این حوزه و نیز معیارهای مؤسسه تحقیقات هستی‌شناسی امریکا، در بخش دیگری از مقاله ارائه شد. سطوح مختلف ارزیابی هستی‌شناسی شامل سطح واژگانی و داده‌ای، سطح ساختار سلسله‌مراتبی و رده‌بندی، سطح روابط معنایی، سطح بافت و کاربرد هستی‌شناسی، سطح نحوی هستی‌شناسی، و سطح معماری و ساختار هستی‌شناسی نیز در بخش پایانی مقاله بررسی گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ontology Evaluation:Consideration of Criteria, Approaches and Layers

نویسنده [English]

  • Akram Fathian Dastgerdi
چکیده [English]

Ontology is commonly used as a structure capturing knowledge about a certain area via providing relevant concepts and relations between them. Nowadays, because of the increase in designing ontologies in different domains, it is important to describe some criteria for selecting the most appropriate ontology. The purpose of this paper is to discuss the ontology evaluation criteria, approaches and layers. At first, different evaluation stages in ontology evaluation were explained. Then the most important approaches to ontology evaluation were described: included gold standard, task-based, data-driven and criteria based evaluation. Another part of this paper was about ontology evaluation criteria such as those mentioned by experts of ontology domain as well as the criteria that proposed by US National Center for ontological Research. Lastly, the levels of ontology evaluation, involved lexical, vocabulary, or data layer, hierarchy or taxonomy layer, other semantic relations layer, context or application level, syntactic level, structure, architecture and design layer were characterized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ontology
  • ontology evaluation criteria
  • ontology evaluation approaches
  • ontology evaluation layers
  • ontology evaluation stages