بررسی نقش اندازه و شکل حرف بر یادآوری اطلاعات و سرعت خواندن متن در محتوای الکترونیکی

نویسندگان

1 دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین اثر اندازه قلم و شکل قلم بر یادآوری اطلاعات و سرعت خواندن در محتوای الکترونیکی صورت گرفت. در این مطالعه، 70 نفر از دانشجویان به‌صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در آزمایش 1، یک گروه، یک فصل از یک کتاب الکترونیکی را با قلم تاهومای فارسی 10 و گروه دیگر همان محتوی را با قلم تاهومای فارسی 12 از روی صفحه نمایشگر مطالعه کردند. زمان خواندن ثبت شد و پیش و پس‌آزمون‌هایی از دانشجویان گرفته شد. آزمایش2 نیز مانند آزمایش 1 صورت گرفت، با این تفاوت که یک گروه قلم تاهوما (بدون دندانه) و گروه دیگر قلم تایمز نیو رومن (دندانه‌دار) را مطالعه کردند. نتایج دو آزمایش نشان داد که میانگین نمرات و سرعت خواندن در دو اندازه قلم و در دو شکل قلم تفاوت معنی‌داری نداشت (α = 0.05). طراحان متون الکترونیکی می‌توانند اندازه قلم تاهومای فارسی را در محدوده 10 و 12 تغییر دهند و اثر مخربی بر یادآوری اطلاعات و سرعت خواندن مشاهده نکنند. اما، در انتخاب شکل حرف باید دقت بیشتری نمود زیرا درصورتی‌که 10/0= درنظر گرفته شود، یافته‌ها معنی‌دار می‌شود و اثر مخرب قلم تاهوما ( بدون دندانه) بر یادآوری اطلاعات در این مطالعه قابل مشاهده بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Size and the Shape of the Word on Information Recall and Reading Speed in Electronic Content

نویسندگان [English]

 • Haleh Kangari 1
 • Bahman Zandi 2
 • Hossein Zare 2
 • Ahmad Alipour 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of font size and word shape on information recall and reading rate of electronic content. A total of 70 undergraduate students were randomly divided into two groups. In experiment 1, one group read one chapter of an e-book with Tahoma Persian 10, and the other group read the same chapter with Tahoma Persian 12. The reading time was recorded and the participants completed pre and post tests. Experiment 2 was conducted as experiment 1, with the exception that one group read another chapter with Tahoma Persian (sans serif), and the other group read the same chapter with Times New Roman Persian (serif). In both experiments, the differences between the means of the recall scores, and the means of reading speeds for two font sizes and two word shapes were not statistically significant (α= 0.05). Designers of the educational content can change font sizes from 12 to 10 for Tahoma Persian without detrimental effect on recall and reading speed. However, in selection of typefaces they need to be more careful, because if we consider α= 0.10, the difference would become statistically significant. Therefore, some detrimental effects of san serif type face were observed on recall.

کلیدواژه‌ها [English]

 • word shape
 • font size
 • information recall
 • reading speed
 • Tahoma Persian
 • Times New Roman Persian
 • electronic content