رویکردی شناختی به تنگناهای اخلاقی ناشی از انقلاب فنّاوری اطلاعات: برخی ملاحظات و راهکارها

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد همدان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

بهدنبال پیدایش فنّاوری اطلاعات، بروز برخی مسائل و مشکلات اخلاقی اجتناب‌ناپذیر بهنظر می‌رسد. با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر بر آن بوده است که با یک رویکرد شناختی، برخی چالشهای اخلاقی مرتبط با فنّاوری اطلاعات را نشان دهد با این هدف که با شناسایی چنین مباحثی، اندیشیدن درباره چگونگی زدودن یا کاهش آنها را برانگیزد. بدین منظور، ضمن بررسی مبانی نظری و ارائه برخی شواهد زیربنایی، ضرورت پرداختن به برهمکنش اخلاق و فنّاوری اطلاعات و توجه به پیامدهای وابسته را تبیین کرده است. همچنین، برخی تنگناهای اخلاقی ناشی از فنّاوری اطلاعات را معرفی و بررسی نموده و در پایان، به چند راهکار اشاره کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Cognitive Approach to Ethical Dilemmas Originating from Information Technology Revolution: Some Considerations and Recommendations

نویسندگان [English]

  • Jalal Rahimi 1
  • Alireza Isfandyari Moghaddam 2
1
2
چکیده [English]

After the emergence of information technology, occurrence of some ethical problems seems to be inevitable. Due to importance of this topic, the present article, adopting a cognitive approach, aimed to debate some ethical challenges relating to information technology so that via identification of such issues, thinking how they can be eradicated or diminished was stimulated. To do this, it discussed theoretical foundations, offered some evidences and highlighted necessity of considering interoperability between ethics and information technology and their related consequences. Moreover, it examined some ethical dilemmas originating from information technology and finally, made a reference to several recommendations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Information Technology
  • Information Technology Ethics
  • ethical dilemmas