چارچوب مفهومی معماری فنّاوری اطلاعات برای سازمان‌های خدمت‌محور (ویژه‌نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)

نویسندگان

1 دانشگاه الزهراء

2 مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده

این مقاله به ارائه مدلی مفهومی برای معماری فنّاوری اطلاعات سازمانی پرداخته است. بدین منظور، ابتدا مدل‌های مفهومی و مرجع در معماری سازمانی بررسی گردیده و ابعاد و مفاهیم کلیدی موجود در آنها توضیح داده شده است. ابعاد به‌دست‌آمده با استفاده از روش آنتروپی شانون اولویت‌دهی شده است. برای استخراج ابعاد سازنده مدل، با استفاده از روش تحلیل اگزیوماتیک3، نگاشتی4 میان نیازهای مشتریان و مؤلفه‌های موجود در هر سطح برقرار شده و چارچوب پیشنهادی با تعیین اهداف و مؤلفه‌ها و ارتباطات تشریح شده است. درنهایت، با نظرسنجی از خبرگان، چارچوب پیشنهادی اعتبارسنجی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Model of Information Technology Architecture for Service-Based Enterprises

نویسندگان [English]

  • Fariborz Mousavi Madani 1
  • Nasrin Dastranj Mamaghani 2
  • Ali Sharifi 2
1
2
چکیده [English]

This paper presented a conceptual model for information technology architecture. For this goal, after reviewing conceptual models of enterprise architecture, key dimensions of them were described and prioritized by using Shannon’s entropy. To determine building blocks of each dimension, customer requirements have been mapped to functional requirements by using axiomatic method. The model has been described by goals, components and relationships. Then, it has been validated by surveying experts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise Architecture
  • Information Technology
  • axiomatic
  • Shannon’s entropy