بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی

نویسندگان

1 بنیاد دانشنامه نگاری ایران

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از فنّاوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی انجام شده است. این پژوهش از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران تشکیل می‌دهد که نمونه‌ای به‌حجم 61 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین آنان انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. داده‌های این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS10 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین متغیرهای سن، معدل، تجربه قبلی، مهارت در استفاده از فنّاوری اطلاعات، نوگرایی فردی در زمینه فنّاوری اطلاعات، برداشت ذهنی از آسانی استفاده، نگرش به فنّاوری اطلاعات و خودباوری دانشجویان، و استفاده از فنّاوری اطلاعات، رابطه مثبت و معنی‌دار و بین اضطراب رایانه‌ای دانشجویان و استفاده آنان از فنّاوری اطلاعات، رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حاکی از آن بود که متغیرهای نوگرایی فردی در زمینه فنّاوری اطلاعات و نگرش به فنّاوری اطلاعات، 2/53 درصد از تغییرات استفاده از فنّاوری اطلاعات را تببین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Factors Affecting Utilization of Information Technology (IT) by Agricultural Students

نویسندگان [English]

  • Masoud Rezaei 1
  • Davood Mohammadi 2
1
2
چکیده [English]

The present study was carried out with the aim of investigating factors affecting utilization of information technology by students of agriculture. A survey approach was used in this study and a questionnaire was developed to gather the data. The study population was postgraduate students (MS and PhD) of economic and agricultural development faculty in Tehran University who were selected by applying random sampling technique. Sample size for students was 61 persons. Data was analyzed by using SPSS/WIN software. The results of the research indicated that there was a positive significant relationship between using of information technology by students and their age, average, prior experience, information technology skills, innovativeness, perceived ease of use, attitude and self-efficacy. The relationship between computer anxiety and using of IT was negative. Stepwise Regression Analysis showed that innovativeness and attitude predict 53.2 percent of variations of IT use by students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • computer
  • Internet
  • Agricultural education