تأثیر مدیریت امنیت اطلاعات بر یکپارچگی فرآیندهای سازمانی در زنجیره تأمین (ویژه نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی چگونگی رابطه به‌کارگیری مدیریت امنیت اطلاعات بر یکپارچگی زنجیره تأمین و بررسی تأثیر پیاده‌سازی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات بر افزایش یکپارچه‌سازی زنجیره تأمین بوده است. بنابراین، پژوهشگران پس از بررسی ادبیات مدیریت امنیت اطلاعات و یکپارچگی فرایندهای سازمانی در زنجیره تأمین، با کمک سامانه برنامه‌ریزی منابع سازمان، به تعیین عوامل مهم این دو مبحث توسط تحلیل عاملی پرداخته‌اند. پژوهشگران با استفاده از نظرات مجموعه‌ای از خبرگان موجود در صنعت خودرو (مدیران تولید و برنامه‌ریزی و کارشناسان و سرپرستان زنجیره تأمین خودروسازان و تأمین‌کنندگان رده یک و رده دو در زنجیره تأمین صنعت خودرو) به تحلیل نتایج پرداخته‌اند. درادامه، با کمک تحلیل همبستگی آماری، به چگونگی تأثیر مدیریت امنیت اطلاعات بر یکپارچگی فرایندهای سازمانی در زنجیره تأمین پرداخته شده است. نتایج این بررسی‌ها حاکی از تأثیر ابعاد متنوعی از مدیریت امنیت اطلاعات از جمله هماهنگی اطلاعات، جلوگیری از اشتباهات انسانی و سخت افزاری، دقت و صحت اطلاعات، و ایجاد زمینه‌های آموزشی برای کاربران، بر دو بعد یکپارچگی داخلی و خارجی فرایندهای سازمانی در زنجیره تأمین بوده است که باعث افزایش یکپارچه‌سازی فرایندهای سازمانی در زنجیره تأمین می‌گردد. درنهایت، با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش، به‌کارگیری سامانه مدیریت امنیت اطلاعات موجب افزایش یکپارچگی فرآیندهای سازمانی در زنجیره تأمین و از آن رو، موجب افزایش یکپارچه‌سازی زنجیره تأمین می‌شود و درنتیجه، موجب بهبود عملکرد زنجیره تأمین می‌گردد. این امر را می‌توان در بررسی رابطه یکپارچگی فرآیندهای سازمانی بر میزان هماهنگی اطلاعات، جلوگیری از اشتباهات، و دقت و صحت اطلاعات در طول زنجیره تأمین مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Information Security Management on Organizational Processes Integration in Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shafiei Nikabadi 1
  • Ahmad Jafarian 2
  • Azam Jalili Bolhasani 2
1
2
چکیده [English]

: The major purpose of this article was that how information security management has effect on supply chain integration and the effect of implementing "information security management system" on enhancing supplies chain integration. In this respect, current research was seeking a combination overview to these tow approaches (Information Security Management and Organizational Processes Integration by Enterprise Resources Planning System) and after that determined factors of these two important issue by factor analysis. Researchers using a series of comments in the automotive experts (production planning and management and supply chain experts and caregivers car makers and suppliers in the first level and second level supply chain industry). In this way, it has been done that impact on how information security management processes enterprise supply chain integration with the help of statistical correlation analysis. The results of this investigation indicated effect of "information security management system" various dimensions that were coordination of information, prevent human errors and hardware, the accuracy of information and education for users on two dimensions of internal and external integration of business processes, supply chain and finally, it can increased integration of business processes in supply chain. At the end owing to quite these results, deployment of "information security management system" increased the integration of organizational processes in supply chain. It could be demonstrate with the consideration of relation of organizational integration processes whit the level of coordination of information, prevent errors and accuracy of information throughout the supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Security Management
  • Supply Chain Management
  • Integration
  • enterprise resources planning system