مطالعه وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم انسانی و هنر و علوم اجتماعی دانشگاه‌های دولتی کشور طی سال‌های 2000-2008

نویسندگان

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی

چکیده

در این پژوهش، وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم انسانی و هنر و علوم اجتماعی دانشگاه‌های دولتی کشور نمایه‌شده در نمایه‌نامه‌های استنادی علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی پایگاه استنادی تامسون رویترز طی سال‌های 2000-2008 بررسی شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نتایج نشان داد که دانشگاه تهران با 73/38 درصد و پس از آن، دانشگاه شیراز با 65/15 درصد دارای بیشترین تعداد تولیدات علمی هستند درحالی‌که در سایر دانشگاه‌ها وضعیت تولیدات علمی چندان رضایت‌بخش نیست. مقاله با 42/76 درصد بیشترین قالب انتشاراتی و پس از آن، چکیده گردهمایی و نقد کتاب و مقاله همایش در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 65/65 درصد از تولیدات علمی به‌صورت گروهی و 34/34 درصد از آنها به‌صورت انفرادی بوده است. سیر تحول تولیدات علمی در دانشگاه‌ها روند صعودی را در دوره زمانی بررسی‌شده نشان داد. تولیدات علمی اعضای هیئت علمی علوم انسانی و هنر و علوم اجتماعی دانشگاه‌های دولتی کشور در 167 عنوان مجله به چاپ رسیده است که از این میان، تعداد 135 عنوان (83/80 درصد) در گزارش‌های استنادی نشریات نمایه‌شده و از میان این تعداد، ضریب تأثیر 74 مجله از صفر تا یک (81/54 درصد) متغیر بوده و ضریب تأثیر 61 مجله دیگر (18/45 درصد) مقادیری بیشتر از یک داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Scientific Outputs Status of Faculty Members of Humanities, Art and Social Sciences Faculties of State Universities of Iran during 2000-2008

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Jafari
  • Marzieh Goltaji
چکیده [English]

This research investigated scientific outputs status of faculty members of Humanities, Art and Social Sciences faculties of state universities of Iran that indexed in A&HCI and SSCI during 2000 to 2008. Descriptive and analytical method was used to conduct this research. Findings showed that Tehran University with 38/73% and then Shiraz University with 15.65% had the greatest value of scientific outputs, while in other universities the status of scientific outputs was not satisfying. Article with 76.42% was the most published format and then meeting abstract, book review, proceeding paper are next in rank . 65.65% of scientific outputs were collective and 34.34% individual. Scientific outputs development process in universities during the investigated period was ascending. Scientific outputs of Humanities, Art and Social Sciences faculties of state universities were published in167 titles and through these 135 titles (80.83%) were indexed in Journal Citation Reports and among these the impact factor of 74 journals (54.81%) range from 0 to 1 and the other 61 (45.18%) journals’ impact factors value more than one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific outputs
  • faculty members
  • Humanities
  • Art and Social Sciences faculties
  • State universities