ارزیابی موفقیت سامانه اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با به‌کارگیری مدل تعدیل‌شده دلون و مکلین

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در محیط متحول، پویا و رقابتی کسب و کار کنونی سازمان‌ها، توسعه و استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدرن به‌صورت بسیار گسترده مورد توجه مدیران قرار گرفته و کاربرد این سیستم‌ها تأثیرات شگرفی را در تسهیل فرآیند مدیریت بر جای گذاشته است، به‌گونه‌ای که با ارائه ابزارهای تولید، پردازش و توزیع اطلاعات به مدیران سطوح مختلف این امکان را فراهم نموده که با اتکا به دانش بیشتر بتوانند بر جریان حرکت اطلاعات در سازمان خود نظارت داشته باشند و مدیریت سنجیده و فنّی‌تری بر آن اعمال نمایند. بنابراین، ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعاتی به‌عنوان یکی از مهمترین موضوعات رشته سیستم اطلاعاتی در همه سازمان‌ها اعم از بخش عمومی و خصوصی محسوب می‌گردد. هدف مقاله حاضر ارزیابی میزان موفقیت سیستم اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد براساس مدل تعدیل‌شده ارزیابی موفقیت است که توسط دلون و مکلین ارائه شده است. این کار از طریق انجام مطالعه پیمایشی سیستم‌های اطلاعاتی در بخش مالی دانشگاه و با تمرکز بر روی کاربردهای فردی سیستم‌های اطلاعاتی از دیدگاه کاربران درون‌سازمانی صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که کیفیت سیستم اطلاعات مالی دانشگاه پیشگوی مناسبی برای استفاده کاربران و رضایت آنها از این سیستم است. همچنین، کیفیت سیستم اطلاعاتی با تأثیرات فردی رابطه مثبتی دارد. کیفیت اطلاعات سیستم اشاره‌شده نیز با رضایت کاربران این سیستم رابطه مستقیم دارد، ولی رابطه‌ای بین کیفیت اطلاعات و استفاده کاربران مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Adjusted DeLone and McLean Model of Information Systems Success the case of financial information system in Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mohammad Lagzian
  • Shamsoddin Nazemi
  • Fatemeh Dadmand
چکیده [English]

Assessing the success of information systems within organizations has been identified as one of the most critical subjects of information system management in both public and private organizations. It is therefore important to measure the success of information systems from the user's perspective. The purpose of the current study was to evaluate the degree of information system success by the adjusted DeLone and McLean’s model in the field financial information system (FIS) in an Iranian University. The relationships among the dimensions in an extended systems success measurement framework were tested. Data were collected by questionnaire from end-users of a financial information system at Ferdowsi University of Mashhad. The adjusted DeLone and McLean model was contained five variables (system quality, information quality, system use, user satisfaction, and individual impact). The results revealed that system quality was significant predictor of system use, user satisfaction and individual impact. Information quality was also a significant predictor of user satisfaction and individual impact, but not of system use. System use and user satisfaction were positively related to individual impact. The influence of user satisfaction on system use was insignificant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information systems (IS) success evaluation
  • information quality
  • System Quality
  • financial information systems
  • user satisfaction