مقایسه میزان دقت راهنماهای موضوعی وب در بازیابی اطلاعات فنّی-مهندسی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تهران شمال

2 کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

هدف این مقاله، مقایسه میزان دقت راهنماهای موضوعی وب در بازیابی اطلاعات فنّی-مهندسی است. گردآوری اطلاعات براساس روش اسنادی و وب‌سنجی بوده است. کلیدواژه‌های تخصصی حوزه فنّی-مهندسی از سایت تخصصی IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) و مجلات واقع در سایت ساینس دایرکت (science direct) انتخاب شدند. این کلیدواژه‌ها در راهنماهای موضوعی یاهو، گوگل، اینفوماین، اینتیوت، و دی‌موز که پراستفاده‌ترین راهنماهای موضوعی بودند، جستجو شدند. با توجه به اینکه به‌طور معمول، نتایج اولیه هر بازیابی، در ابزارهای کاوش ارتباط بیشتری با کلیدواژه مورد نظر دارند، بنابراین در هر جستجو 10 نتیجه اول ارزیابی شد. این ارزیابی‌ها براساس میزان دقت، میزان خطا و نسبت اقلام فنّی به کل اقلام بودند. معیارهای تعیین میزان دقت که براساس استانداردهای پراستفاده در مدارک مختلف بودند شامل: حضور کلیدواژه‌ها در عنوان، هم‌جواری کلیدواژه‌ها، بسامد کلیدواژه‌ها در صفحات وب بازیابی‌شده، رده موضوعی، نشانی اینترنتی، و توصیف سایت است. تجزیه و تحلیل اطلاعات براساس آزمون کروسکال والیس و L.S.D فیشر انجام شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی‌داری در میزان دقت راهنماهای موضوعی وب وجود دارد و فرضیه اول تأیید گردید. راهنماهای موضوعی وب از نظر دقت به این ترتیب رتبه‌بندی شدند: گوگل، یاهو، اینتیوت، دی‌موز، و اینفوماین. از نظر میزان خطای مشاهده‌شده، راهنماهای موضوعی یاهو، دی‌موز، اینتیوت، گوگل، و اینفوماین به‌ترتیب کمترین میزان خطا را داشتند. در این پژوهش، مقایسه‌ای بین نسبت اقلام بازیابی‌شده در رده فنّی-مهندسی با اقلام بازیابی‌شده از کلیدواژه‌ها در همه رده‌های موضوعی انجام شد و فرضیه دوم یعنی وجود اختلاف معنی‌دار بین این راهنماها تأیید گردید. همچنین، راهنماهای اینتیوت، اینفوماین، یاهو، دی‌موز، و گوگل به‌ترتیب بیشترین نسبت اقلام فنّی به کل را دارا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Scale of Web Subject Directories Precision in Technical-Engineering Information Retrieval

نویسندگان [English]

  • Mehrdokht Wazirpour Keshmiri 1
  • Bahareh Fozooni 2
چکیده [English]

The main purpose of this research was to compare the scale of web subject directories precision in information retrieval of technical-engineering science. Information gathering was documentary and webometric. Keywords of technical-engineering science were chosen at twenty different subjects from IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) and engineering magazines that situated in sciencedirect site. These keywords are used at five subject directories Yahoo, Google, Infomine, Intute, Dmoz, that were web directories high-utilization. Usually first results in searching tools are connected to searching keywords. Because, first ten results was evaluated in every search. These assessments to consist of scale of precision, scale of error, scale retrieval items in technical-engineering categories to retrieval items entirely. The used criteria for determining the scale of precision that was according to high-utilization standards in different documents, to consist of presence of the keywords in title, appearance of keywords at the part of web retrieved pages, keywords adjacency, URL of page, page description and subject categories. Information analysis was according to Kruskal-Wallis Test and L.S.D fisher. Results revealed that there was meaningful difference about precision of web subject directories in information retrieval of technical-engineering science, Therefore this theory was confirmed.web subject directories ranked from point of precision as follows. Google, Yahoo, Intute, Dmoz, and Infomine. The scale of observed error at the first results was another criterion that was used for comparing web subject directories. In this research, Yahoo had minimum scale of error and Infomine had most of error. This research also compared the scale of retrieval items in all of categories web subject directories entirely to retrieval items in technical-engineering categories, results revealed that there was meaningful difference between them. And second theory was confirmed. That Intute with 52 percent had most, and Google with 5.3 percent had least scale of ratio technical-engineering retrieval items to retrieval items in all of categories

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web subject directories
  • comparing
  • precision
  • information retrieval
  • technical-engineering